Letové výkony (FSI-FLV)

Akademický rok 2023/2024
Garant: Ing. Róbert Šošovička, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti Mechaniky letu a objasnit jejich provázanost požadavky leteckých předpisů, zejména EU-OPS1. Absolventi se naučí stanovovat provozní omezení letounu ve všech fázích letu. Získají znalosti nutné pro efektivní a bezpečné využívaní letounů v obchodní letecké přepravě.
Výstupy studia a kompetence:
Stanovit a posoudit výkonnost letounu s ohledem na bezpečnost, danou předpisy obchodní letecké přepravy, zejména EU-OPS1 a porozumět postupům efektivního využití letounu s ohledem na jeho letové výkony.
Prerekvizity:
Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa, kinematika, dynamika prostorového pohybu tělesa.
Obsah předmětu (anotace):
Předmet je určený pro obor Profesionální pilot. Cílem je prohloubit znalosti Mechaniky letu a objasnit jejich provázanost požadavky leteckých předpisů, zejména EU-OPS1. Absolventi se naučí stanovovat provozní omezení letounu ve všech fázích letu. Získají znalosti nutné pro efektivní a bezpečné využívaní letounů v obchodní letecké přepravě.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních.Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce, která může být formou testu dle JAR-FCL 1. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinné a kontrolovaná účast třídní knihou. Minimálně 80%. Náhrada formou individuálně zadávaných souborů příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Síly působící na letoun, charakteristiky propulzních jednotek, horizontální let
2. Stoupavý let, klesavý let, dolet, vytrvalost
3. Vzlet, přistání, let s asymetrickým tahem
4. Předpisy týkající se Výkonnosti, rozdělení letadel do výkonnostních kategorií, vyhlášené délky letišť, hrubé a čisté výkony
5. Výkonnostní kategorie B-jednomotorové: Požadavky na letové výkony a způsoby jejich stanovování
6. Výkonnostní kategorie B-vícemotorové: Požadavky na letové výkony a způsoby jejich stanovování
7. Výkonnostní kategorie A: Požadavky na vzlet, charakteristické rychlosti při vzletu
8. Výkonnostní kategorie A: Rychlost rozhodnutí při vzletu, vyvážená délka vzletu, nevyvážené délky vzletu
9. Výkonnostní kategorie A: Nestandardní postupy vzletu, trajektorie po vzletu
10. Výkonnostní kategorie A: Postupy pro snížení hluku, omezení vzletové hmotnosti
11. Výkonnostní kategorie A: Stoupání do cestovní výšky, cestovní let, omezní cestovních rychlostí a výšek
12. Výkonnostní kategorie A: Cestovní let s nepracujícím motorem, omezení doletu, ETOPS
13. Výkonnostní kategorie A: Sestup a přistání
    Cvičení 1. Horizontální let,
2. Stoupavý let, klesavý let, dolet, vytrvalost
3. Vzlet, přistání, let s asymetrickým tahem
4. Rozdělení letadel do výkonnostních kategorií, vyhlášené délky letišť
5. Výkonnostní kategorie B-jednomotorové: Použití dat z letové příručky pro stanovení letových výkonů
6. Výkonnostní kategorie B-vícemotorové: Použití dat z letové příručky pro stanovení letových výkonů
7. Výkonnostní kategorie A: Délky vzletu, charakteristické rychlosti při vzletu
8. Výkonnostní kategorie A: Stanovení rychlost rozhodnutí při vzletu
9. Výkonnostní kategorie A: Nestandardní postupy vzletu (kontaminovaná RWY),
10. Výkonnostní kategorie A: Postupy pro snížení hluku, omezení vzletové hmotnosti
11. Výkonnostní kategorie A: Stoupání do cestovní výšky, cestovní let, omezní cestovních rychlostí a výšek
12. Výkonnostní kategorie A: Cestovní let s nepracujícím motorem, omezení doletu, ETOPS
13. Výkonnostní kategorie A: Sestup a přistání
Literatura - základní:
3. Theoretical Knowledge Manual- Principles of Flight, Jeppesen GmBH, Frankfurt,2001, Second Edition.
Literatura - doporučená:
7. Daněk,V.-Brož,V.-Filakovský,K.: Základy letu, učební texty ČVUT Praha a VUT Brno, CERM Brno, 2002.
8. Daněk, V.: Výkonnost, učební texty, CERM Brno, 2006.
9. Theoretical Knowledge Manual-Principles of Flight, Jeppesen GmBH, Frankfurt,2001, Second Edition.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 3 Z