Diplomový projekt (N-ETI) (FSI-LDP)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je získání návyků pro zcela individuální práci podle doporučených podkladů. Student se v průběhu semestru naučí jednat se zástupci komerčních firem, získávat podklady, vyhodnocovat důležitost výsledků a analyticky pracovat. Výsledek je obhajován před odbornou veřejností.
Výstupy studia a kompetence:
Student si osvojí individuální práci a získá praktické dovednosti a zkušenosti pro práci po absolvování školy.
Prerekvizity:
Znalosti z oboru energetické inženýrství
Obsah předmětu (anotace):
Individuální práce studentů pod vedením vedoucího diplomové práce podle konkrétního zadání diplomové práce včetně odborných konzultací ve firmách, které spolupracují s Energetickým ústavem. Součástí může být i experimentální část diplomové práce (pokud je obsažena v zadání).
Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.
Metody vyučování:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn předložením zpracované vybrané části diplomové práce v písemné podobě a její obhajobou na cvičení před kolektivem studentů a vedoucího diplomové práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Student pravidelně (týdenní interval, není-li dohodnuto jinak) informuje vedoucího diplomové práce o dílčích výsledcích.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce 1. - 13. cvičení: individuální práce podle zadání DP
Literatura - základní:
1. Dixon,S.L.:Fluid dynamics and Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Press, London 2005
Literatura - doporučená:
1. literatura dle zaměření tématu DP-určí ved.DP
2. KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- 11 Povinný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- 11 Povinný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- 11 Povinný 2 2 L