Vrtulníky (FSI-OV0)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je poskytnout základní poznatky z aerodynamiky a konstrukce vrtulníků a letadel s rotující nosnou plochou.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají znalosti potřebné pro řešení základních výpočtových úloh z oblasti výkonů vrtulníku a pevnosti základních částí draku. Budou schopni v základních rysech posuzovat kvality jednotlivých typů a budou připraveni na praktické přeškolení na konkrétní provozovaný typ vrtulníku.
Prerekvizity:
Předpokladem je základní znalost aerodynamiky nízkých rychlostí, mechaniky letu , letových výkonů, a alespoň částečně mechaniky letu: letových vlastností.
Obsah předmětu (anotace):
Smyslem kurzu je předat studentům poznatky o vrtulnících v takovém rozsahu, aby porozuměli funkci jednotlivých částí letadel s rotující nosnou plochou. Pozornost je zaměřena především na Aerodynamiku nosného a vyrovnávacího rotoru, konstrukci částí vrtulníku a jejich funkce, letové výkony a stabilitu a řiditelnost. Do výčtu je třeba zařadit také seznámení se základními výpočtovými postupy v oblasti aerodynamiky, výkonů a konstrukčních částí vrtulníku.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Posluchači budou hodnoceni podle účasti a kvality práce na výpočtových cvičeních a podle úrovně zpracování zvolené semestrální práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách není povinná. Povinná je účast na cvičeních a je kontrolována vyučujícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Klasifikace letadel s rotující nosnou plochou.
2. Aerodynamika nosného rotoru vrtulníku.
3. Aerodynamické síly, mávání a kývání rotorového listu, omezení.
4. Vyvažování reakčního momentu, vícerotorová uspořádání vrtulníku.
5. Konstrukce nosného rotoru.
6. Konstrukce rotorové hlavy, konstrukce listu vrtulníku.
7. Konstrukce řízení vrtulníku.
8. Konstrukce trupu.
9. Konstrukce transmisí.
10. Konstrukce přistávacího zařízení, pozemní rezonance.
11. Konstrukce uložení motoru.
12. Základy mechaniky letu vrtulníku: letové výkony.
13. Základy mechaniky letu vrtulníku: stabilita a řiditelnost.
    Cvičení 1. Klasifikace letadel s rotující nosnou plochou.
2. Aerodynamika nosného rotoru vrtulníku.
3. Aerodynamické síly, mávání a kývání rotorového listu, omezení.
4. Vyvažování reakčního momentu, vícerotorová uspořádání vrtulníku.
5. Konstrukce nosného rotoru.
6. Konstrukce rotorové hlavy, konstrukce listu vrtulníku.
7. Konstrukce řízení vrtulníku.
8. Konstrukce trupu.
9. Konstrukce transmisí.
10. Konstrukce přistávacího zařízení, pozemní rezonance.
11. Konstrukce uložení motoru.
12. Výpočet základních aerodynamických sil.
13. Výpočet základních letových výkonů.
Literatura - základní:
1. Prouty, R.: Helicopters Performance, Stability and Control, , 0
3. Watkinson,J. The Art of Helicopter. Elsevier Butterworth Heinemann, Great Britain, 2004, ISBN 0 7506 57154
Literatura - doporučená:
1. Prouty, R.: Helicopters Performance, Stability and Control
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- 2 Volitelný 2 2 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- 2 Volitelný 2 2 Z