Diplomový projekt (M-IMB) (FSI-RDP)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.
Výstupy studia a kompetence:
Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, vyhledávání zdrojů na internetu a vytváření programů na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.
Metody vyučování:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet je udělen vedoucím diplomového projektu na základě aktivní práce studenta, doložené odevzdáním samostatně zpracované diplomové práce v předepsaném termínu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka se kontroluje prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uložena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.
Literatura - základní:
1. podle pokynů školitele, by instructions of supervisor
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-IMB-P prezenční studium IME Inženýrská mechanika -- 12 Povinný 2 2 L