Diplomový projekt (M-MET) (FSI-RD5-A)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby jej studenti během semestru úspěšně dokončili.
Výstupy studia a kompetence:
Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti a dovednosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury pro přípravu diplomové práce a na používání zásad psaní odborného textu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.
Metody vyučování:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky k zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce Individuální. Určuje vedoucí diplomového projektu.
Literatura - základní:
1. podle pokynů školitele, by instructions of supervisor
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr