Seminář k diplomové práci (M-IMB) (FSI-RD8)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je pozvednout diplomové projekty na systémovou úroveň.
Výstupy studia a kompetence:
Získání informací o systémovém přístupu k realizaci diplomového projektu, k jeho obsahové, strukturní a formální stránce, a o způsobu obhajoby diplomového projektu.
Prerekvizity:
Znalosti problematiky řešené v rámci diplomového projektu.
Obsah předmětu (anotace):
Výuka je v tomto předmětu zaměřena tak, aby posluchači na vysoké odborné úrovni byli schopni vypracovat diplomový projekt a obhájit ho. Jsou seznámeni s metodologii a technikou vědeckého bádání, s realizací rešeršních činností, s obsahovou a formální stránkou diplomové práce. V základních rysech jsou seznámeni s etikou vědecké činnosti a s etikou písemného a ústního projevu. Jsou upozorněny na podstatné obsahové chyby, které se mohou v vyskytnout v diplomové práci. Je demonstrován způsob obhajoby diplomové práce. S každým posluchačem je konzultován název jeho diplomové práce a její obsahová náplň.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Individuální pohovor s každým posluchačem o jeho diplomovém projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast se vyžaduje, kontrola docházky.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1.Charakteristiky a členění vědeckých prací.
2.Charakteristiky diplomového projektu.
3.Systémové pojetí diplomového projektu.
4.Problémové situace a problémy – vymezení a komplexní analýzy
5.Přístupy a metody k řešení problémů.
6.Metody logické, systémová analýza.
7.Statistické metody, modelování.
8.Vytváření systémů podstatných veličin na soustavách – tvorba dílčích modelů.
9.Struktura a metodologie výpočtového modelování.
10.Problematika věrohodnosti výsledků modelování.
11.Obsahová stránka diplomového projektu.
12.Formální a jazyková stránka diplomového projektu.
13.Obhajoba diplomového projektu.
Literatura - základní:
1. Individuální dle tématu diplomové práce
2. Janíček P., Ondráček E.: Řešení problémů modelováním. Skriptum VUT v Brně, FS, PC-DIR Real, 1998.
3. Janíček P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-IMB-P prezenční studium IME Inženýrská mechanika -- 8 Povinný 2 2 L
N-IMB-P prezenční studium BIO Biomechanika -- 8 Povinný 2 2 L