Vědecký projekt (FSI-RVP-A)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Připravit studenta na samostatné řešení dílčích úkolů výzkumu a vývoje, které souvisí s některým z řešených projektů garantujícího pracoviště.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají dovednosti v samostatném řešení dílčích vědeckých problémů, naučí se aplikovat dosud nabyté vědomosti ve vzájemných souvislostech a získají motivaci k případnému pokračování své kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během dosavadního studia, které mají vztah ke konkrétně řešenému tématu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností s řešením úkolů výzkumu a vývoje pod vedením pověřeného pracovníka-školitele garantujícího ústavu. Konkrétní úkol je součástí některého z projektů, řešených daným školitelem na ústavu a tento pracovník zodpovídá za vedení a závěrečné hodnocení. Student si vybírá předmět "Vědecký projekt" po předchozí domluvě a souhlasu školitele.
Metody vyučování:
Samostatně zpracovávaný výzkumný úkol pod vedením pověřeného pracovníka ústavu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Závěrečné hodnocení je uděleno na základě obhajoby písemně předložené závěrečné zprávy o výsledcích řešeného problému.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Práce probíhá pod dohledem a podle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu.
Typ (způsob) výuky:
    Odborná praxe  1 × 120 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Odborná praxe Obsah a průběh je individuální podle zadaného problému a pokynů pověřeného pracovníka ústavu.
Literatura - základní:
1. Podle pokynů pověřeného školitele - Selected by the tutor
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-MET-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 5 Povinně volitelný 2 2 Z