Diplomový projekt (FSI-UD5-A)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.  
Garantující pracoviště: FSI  
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je vytvořit studentům prostor pro zpracování diplomové práce a s tím související činnosti (provádění experimentů, provádění počítačových simulací, zpracování výkresové dokumentace, apod.). Zvláštní důraz je kladen na schopnost studentů přesně formulovat problém a navrhnout jeho vhodné řešení.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí samostatné práci při řešení inženýrských problémů. Osvojí si postupy řešení od samostatného shromažďování relevantních informaci a podkladů až po zpracování výsledného řešení a jeho prezentaci.
Prerekvizity:
Praktické znalosti z oblasti inženýrské mechaniky, návrhu strojů, termodynamiky a přenosu tepla, mechaniky tekutin a materiálového inženýrství. Znalost práce na počítači (úroveň musí odpovídat náročnosti diplomové práce).
Obsah předmětu (anotace):
Předmět dává studentům prostor pro zpracování jejich diplomové práce. Dovednosti a zkušenosti získané při zpracování diplomové práce studenti využijí při zaměstnání v oblasti strojního inženýrství. Z tohoto důvodu je při zpracování diplomové práce kladen důraz na samostudium a samostatnou práci.
Metody vyučování:
Samostatná práce studenta pod vedením vedoucího diplomové práce.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro udělení zápočtu musí mít student na konci semestru diplomovou práci buď zcela zpracovanou nebo těsně před dokončením.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Průběh zpracování diplomové práce je kontrolován vedoucím práce. Studenti jsou povinni vedoucímu diplomové práce průběžně prezentovat svůj pokrok při zpracování diplomové práce. Obsah a rozsah průběžné kontroly určuje vedoucí diplomové práce.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce Náplní předmětu je samostatná práce studentů na jejich diplomových pracích pod vedením přidělených vedoucích. Rozsah prace určuje vedoucí. Práce může mimo jiné zahrnovat samostudium, analýzu různých inženýrských řešen, provádění technických výpočtů, přípravu, provedení a vyhodnocení experimentů a počítačové simulace.
Literatura - základní:
1. BUDYNAS, Richard G., J Keith NISBETT and J. Joseph Edward SHIGLEY, Shigley's mechanical engineering design. New York, McGraw-Hill Education 2015. ISBN 9780073398204.
2. DOWLING, Norman E, Mechanical Behavior of Materials, 4th Edition, Pearson, 2013. ISBN 9780131395060.
3. ZIENKIEWICZ, O. C., Robert L. TAYLOR a D. D. FOX. The finite element method for solid and structural mechanics. 7th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 978-1-85617-634-7.
4. ÇENGEL, Yunus A. a Michael A. BOLES. Thermodynamics an engineering approach. 8. New York: McGraw-Hill, 2015, 1115 s. ISBN 978-0-07-339817-4.
5. INCROPERA, Frank, David DEWITT, Theodore BERGMAN a Adrienne LAVINE. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: John Wiley, c2013, xxiii, 1048 s. ISBN 978-0-470-64615-1.
Literatura - doporučená:
1. Appropriate literature will be recommended by the teacher (master’s thesis supervisor) based on the topic of the master’s thesis. Vhodná literatura bude doporučená vyučujícím (vedoucím diplomové práce) na základě zaměření diplomové práce.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ENG-A prezenční studium --- bez specializace -- 21 Povinný 2 2 L