Technická angličtina pro NMS (FSI-7AZM)

Akademický rok 2023/2024
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B2 se zaměřením na potřeby technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně složí zkoušku 7AZM dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B2 a obsahu kurzů A5 a A6 (viz karty předmětů).

Prerekvizity:
Předpokládá se aktivní znalost profesní slovní zásoby a gramatiky v rozsahu povinné literatury kurzů A5 a A6 (viz karty předmětů).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 5 [A5]
povinná korekvizita: Angličtina 6 [A6]

Obsah předmětu (anotace):

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B2 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v technických profesích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a technické slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost aktivního použití jazyka, tj. zda je student schopen použít specifické jazykové prostředky a dovednosti potřebné v technických profesích (např. popsat proces, napsat zprávu apod.).

Metody vyučování:
Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti relevantní slovní zásoby a gramatických struktur na úrovni B2. Hodnotí se pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat profesní slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka neprobíhá.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace  1 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Konzultace Výuka neprobíhá
Literatura - základní:
1. Oxford English for Careers: Technology 2, OUP, 2008 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2019/2020 a dříve)
2. BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2020/2021 a později)
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ADI-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-MAI-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-MET-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-MTI-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-AIŘ-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-PMO-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-PRI-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-SLE-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-STG-P prezenční studium STM Strojírenská technologie a průmyslový management -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-STG-P prezenční studium MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-STG-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-FIN-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-VSR-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-IMB-P prezenční studium IME Inženýrská mechanika -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-IMB-P prezenční studium BIO Biomechanika -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-KSB-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-KSI-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- zk 0 Volitelný 2 2 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zk 0 Volitelný 2 2 L