Zkoušení mechanických vlastností (FSI-9ZMV)

Akademický rok 2020/2021
Garant: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMVI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Prohloubení znalostí o metodách měření mechanických charakteristik konstrukčních materiálů, které doktorand potřebuje ke své práci.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent kurzu získá představu o metodách studia mechanických vlastností materiálů případně provede potřebná měření pro svoji práci.
Prerekvizity:
Dobrá znalost mezních stavů materiálů a jejich zkoušení.
Obsah předmětu (anotace):
Rozvoj materiálové vědy vedl ke zdokonalování existujících a k vývoji nových konstrukčních materiálů. Většina konstrukčních materiálů používaných především při projektování a při výrobě strojů a konstrukcí je vybírána na základě výsledků mechanických zkoušek, jež určují základní užitné vlastnosti těchto materiálů. Z hlediska správné analýzy a využití výsledků zkoušek je třeba, aby lidé, kteří nepracují přímo v oblasti zkoušení, pochopili jednak obecnou filozofii zkoušení a jednak dokázali poznat použitelnost, výhody a omezení daného zkušebního postupu. Tento kurz je zaměřen na pochopení této problematiky v souvislosti s jednotlivými mechanickými zkouškami a charakteristikami odezvy materiálů na mechanické namáhání.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Kurz je ukončen ústní zkouškou
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Frekventant kurzu zpracuje písemné pojednání na téma mechanických zkoušek, které má souvislost s tématem jeho doktorské práce. Alternativně může připravit a odprezentovat toto téma pro ostatní účastníky kurzu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Měření základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů typu kov, keramika, plast a kompozity.
2. Jevy na mezi kluzu, deformační zpevňování a jejich měření.
3. Digitální korelační analýza - lokální deformace.
4. Modul pružnosti, metody měření.
5. Lomová houževnatost, LELM, EPLM - v rozsahu dle potřeb doktorandů.
6. Únavové vlastnosti - měření a interpretace.
7. Crepové chování - měření a interpretace.
8. Nanoindentace, instrumentovaná mikrotvrdost, vrypové zkoušky.
Obsah předmětu je modifikován podle požadavků vedoucího doktorandského projektu a tématu doktorské práce.
Literatura - základní:
1. Kolektiv: Metals Handbook, Vol. 8, Mechanical Testing. ASM, Metals Park, 1989.
2. Kolektiv: ASM Handbook, Vol 19, Fatigue and Fracture. ASM International, 1996
3. M. Meyers, K. Chawla: Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, 2009
4. Standardy. EN, ISO, ASTM
Literatura - doporučená:
1. Pavol Veles: Mechanické vlastnosti a skůšanie kovov. SNTL/ ALFA 1985,
2. Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL/ALFA 1989 , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-MAT-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z