prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

E-mail:   dlouhy@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Zástupce ředitele pro vědeckou činnost
Místnost:   A3/413
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/413

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979, Hutnická fakulta VŠB Ostrava, Nauka o kovech, tváření a slévárenství,
 • 1984, CSc., Ústav fyziky materiálů ČSAV Brno, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů,
 • 2002, habilitace, Fak. metalurgie a materiálového inženýrství, Materiálové vědy a inženýrství
 • 2009, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1984-1989, vědecký pracovník, ÚFM ČSAV Brno, skupina Fázových přeměn
 • 1989-1991, vedoucí vědecký pracovník, ÚFM AV ČR, skupina Struktura a vlastnosti ocelí
 • 1992-1994, vedoucí vědecký pracovník, ÚFM AV ČR, skupina Křehký lom
 • 1995 – dosud, vedoucí skupiny Křehký lom, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 2008 – dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Mikromechanismy porušování materiálů
 • Fraktografie a analýza poškození
 • Experimentální lomová mechanika
 • Mechanické a lomově mechanické vlatnosti
 • Struktura a vlastnosti ocelí
 • Lomové chování keramik a kompozitů
 • Lomové chování intermetalik
 • Chování povlaků a substrátu při mechanickém zatěžování

Akademické stáže v zahraničí

 • 1986, Institut metalofiziki UAN, Kyev
 • 1994, School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham
 • 1999, Université de Metz
 • 2004, Imperial College London

Univerzitní aktivity

 • Člen vědeckých rad VŠB TU Ostrava a FSI VUT v Brně
 • Člen oborových komisí doktorského studia Inženýrská mechanika, Fyzikální a materiálové inženýrství, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Mimouniverzitní aktivity

 • Vedoucí skupiny KŘEHKÝ LOM Ústavu fyziky materiálů AVČR, v.v.i.
 • Člen ESIS - Evropské společnosti pro integritu konstrukcí, sekretář národní pobočky

Ocenění vědeckou komunitou

 • Spolugarant mezinárodních konferencí Dny tepelného zpracování
 • Garant konferencí Víceúrovňový design pokrokových materiálů
 • Garant a organizátor periodických česko-slovenských seminářů Křehký lom v Brně
 • Koordinátor Symposia Fracture Mechanics v rámci světové konference Structural Mechanics in Reactor Technology
 • Člen vědeckých výborů konferencí New Trends in Fatigue and Fracture, International Congress on Ceramics, Interquadrienal International Conference on Fracture AIQ-ICF atd.
 • Recenzent časopisů: Engineering Fracture Mechanics, International Journal of Fracture, Journal of Materials Science, Materials Science Engineering, Materials Science Forum, Inženýrská mechanika, Kovové materiály
 • Hostujicí editor časopisu Enginering Failure Analysis

Projekty

 Řešitel:

 • Advanced glasses, Composites And Ceramics for High growth Industries, CoaCH, project EU (2015-2018, H2020-MSCA-ITN-2014)
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v kineticky nanášeném depozitu, In situ synthesised intermetallic compounds in kinetically sprayed deposits, project GAČR (2013-2016, 13-35890S)
 • Glacerco: Glass and Ceramic Composites for High Technology Applications - projekt EU (2010-2014, FP7-PEOPLE-2010-ITN, 264526) 
 • Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu projekt GAČR (2010-2012, GAP108/10/0466)
 • Víceúrovňový design pokrokových materiálů - doktorský projekt GAČR (2009-2012, 106/06/H035)
 • Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu - projekt GAAV (2005-2009, IAA200410502)
 • The Eurofer steel: microstructural degradation and embrittlement - projekt EURATOM (IPP-CR UT7 DEGR, 2006-2007 )
 • Víceúrovňový design pokrokových materiálů - doktorský projekt GAČR (2005-2008, 106/06/H008)
 • Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování -projekt GAČR (2005-2007, 106/05/0495)
 • Damage and strength degradation in thermally loaded glass matrix composites - projekt NATO PST.CLG.977558 (2001-2003)
 • Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely - projekt GAAV (2000-2004, A 2041001)
 • Fracture resistance of steels for containers of spent nuclear fuel - projekt NATO SfP 972655 (1999-2001)

Spoluřešitel:

 • Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování – projekt GAČR (2014-2016, 14-11234S)
 • Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostí – projekt GAČR (2010-2012, GAP107/10/0361)
 • Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí - projekt GAČR (2006-2008, 106/06/0724)
 • Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice - projekt cíleného výzkumu a vývoje AVČR (2005-2009, 1QS200410502)
 • Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy - výzkumný záměr (2005-2011, AV0Z20410507)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

364

Citace ostatní (bez autocitací)

121

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ČÍŽEK, J.; DLOUHÝ, I.; ŠIŠKA, F.; KHOR, K.:
  Modification of Plasma Sprayed TiO2 Coatings Characteristics via Controlling the In-flight Temperature and Velocity of the Powder Particles, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHLUP, Z.; HADRABA, H.; SLABÁKOVÁ, L.; DRDLÍK, D.; DLOUHÝ, I.:
  Fracture behaviour of alumina and zirconia thin layered laminate,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.32, (2012), No.9, pp.2057-2061, ISSN 0955-2219
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; CHLUP, Z.; MACA, K.; DLOUHÝ, I.; CIHLÁŘ, J.:
  Laminated alumina/zirconia ceramic composites prepared by electrophoretic deposition,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.32, (2012), No.9, pp.2053-2056, ISSN 0955-2219
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • STRATIL, L.; HADRABA, H.; BURŠÍK, J.; DLOUHÝ, I.:
  Comparison of microstructural properties and Charpy impact behaviour between different plates of the Eurofer97 steel and effect of isothermal ageing,
  JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, Vol.416, (2011), No.3, pp.311-317, ISSN 0022-3115
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JURČI, P.; DLOUHÝ, I.:
  Coating of Cr–V ledeburitic steel with CrN containing a small addition of Ag,
  Applied Surface Science, Vol.257, (2011), No.24, pp.10581-10589, ISSN 0169-4332
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DLOUHÝ, I.; BOCCACCINI, A.; KOCH, D.; LEE, W.; HORVATH, J.; DESIMONE, D.:
  Optically-transparent oxide fibre-reinforced glasss matrix composites,
  Journal of Non-Crystaline Solids, Vol.356, (2010), No.6, pp.2591-2597, ISSN 0022-3093
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • CHLUP, Z.; FLAŠAR, P.; DLOUHÝ, I.:
  Response of inherently brittle materials on higher loading rates,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.2, pp.359-366, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ČÍŽEK, J.; DLOUHÝ, I.; ŠIŠKA, F.; KHOR, K.:
  Modification of Plasma Sprayed TiO2 Coatings Characteristics via Controlling the In-flight Temperature and Velocity of the Powder Particles, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Publikace představuje výsledky komplexního výzkumu nanášení plazmatických nástřiků TiO2 s vlastnostmi modifikovatelnými pomocí ovlivnění letových vlastností částic výchozích prášků. Tyto letové vlastnosti mohou pro změnu být řízeny nastavením depozičních parametrů plazmového systému. Zjištěním a zkombinováním těchto dvou závislostí byl stanoven vztah mezi výslednými vlastnostmi nástřiků (složení, struktura, povrchové a mechanické vlastnosti) a nastavením plazmového systému. Ve studii bylo ukázáno, že změnami šesti parametrů reprezentujících flexibilitu plazmatického systému lze měnit letové teploty a rychlosti částic v proudu plazmy v rozmezích 2125-2830 K a 137-201 m/s. Bylo dále ukázáno, že hodnoty letových teplot významně ovlivňují depoziční efektivitu procesu (hodnoty přírůstků tloušťky 8-84 um při jednom přejezdu pušky) a obsah fáze anatas ve výsledných nástřicích (0-5.8%), zatímco letové rychlosti částic TiO2 jsou úzce spjaty s porozitou nástřiků (výsledné hodnoty v rozsahu 14.4-26.2%) a adhezní síle rozhraní substrát-nástřik (rozdíl až 2.6x).
 • CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; MACA, K.; DLOUHÝ, I.; BERMEJO, R.:
  On the determination of the stress-free temperature for alumina-zirconia multilayer structures
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Zlepšení odolnosti proti lomu a mechanické spolehlivosti vrstevnatých keramických materiálů může být dosaženo díky vnitřním zbytkovým napětím. Velikost napětí závisí na elastických a tepelných vlastnostech vrstev a běžně předpokládanou referenční (bez napětí) teplotou, pod kterou vnitřní napětí vznikají. Byl vyvinut nový experimentálně-simulační přístup k určení referenční teploty, který byl poté ověřen na keramickém Al2O3/ZrO2 laminátu. Data z dilatometrických měření jednosložkových materiálů použita pro numerickou simulaci a experimentální data vlastností laminátů byla použita pro určení referenční teploty. V porovnání s běžným předpokladem byla nalezená referenční teplota velmi blízká slinovací teplotě (tj. přibližně T=1470C) a měla by být zvažována při odhadu vnitřních (zbytkových) napětí v keramických laminátech na bázi Al2O3/ZrO2.
 • DLOUHÝ, I.; BOCCACCINI, A.; KOCH, D.; LEE, W.; HORVATH, J.; DESIMONE, D.:
  Optically-transparent oxide fibre-reinforced glasss matrix composites,
  Journal of Non-Crystaline Solids, Vol.356, (2010), No.6, pp.2591-2597, ISSN 0022-3093
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá vývojem optomechanických kompozitů založených na skelné matrici vyztužené dlouhými svazky vláken typu Nextel resp. safírových vláken. Byl sice pozorován malý pokles prostupnosti světla, cca o 20 %, v důsledku přítomnosti vláken, kompozit je však stále vhodný pro optomechanické aplikace ve kterých je vyžadována vysoká průhlednost či průsvitnost a současně zvýšena odolnost vůči lomu.
 • CHLUP, Z.; FLAŠAR, P.; DLOUHÝ, I.:
  Response of inherently brittle materials on higher loading rates,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.2, pp.359-366, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Práce se zabývá studiem chování inherentně křehkého materiálu za podmínek vyšších rychlostí zatěžování. Zkušební zařízení: Charpyho kladivo, zkušební materiál sklo a čedič.
 • DLOUHÝ, I.; KOTOUL, M.; VYSLOUŽIL, T.; CHLUP, Z.; BOCCACCINI, A.:
  Crack resistance curve in glass matrix composite reinforced by long Nicalon fibres,
  Journal of Materials Science, Vol.43, (2008), No.4, pp.4022-4030, ISSN 0022-2461
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Theoretical micromechanical analysis of bridged crack development at chevron-notch tip of three-point bend specimens has been applied to determine the crack resistance curve for a composite made of a glass matrix reinforced by continuous Nicalon fibres. Fracture toughness (KIC) values were determined using the chevron-notch technique at room temperature. The theoretical predictions were based on micromechanical analysis exploiting weight functions.