Provoz, údržba a spolehlivost strojů (FSI-EPS)

Akademický rok 2021/2022
Garant: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti provozu a údržby strojů.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé znalosti z oblasti provozu a údržby strojů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti ze spolehlivosti a technické diagnostiky z dosud absolvovaného studia bakalářského.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z provozu a údržby strojů. Důraz je kladen na prostředky zajištěnosti údržby, na teorii systémů údržby a na současné trendy v údržbě. Jsou také objasněny základy Industry 4.0 s dopadem na moderní údržbu strojů a zařízení. Pozornost je věnována technické diagnostice a jejímu využití v údržbě. V této souvislosti je také aplikačně rozebrána tribologie a tribodiagnostika, maziva a mazací soustavy, jako často opomíjená součást provozu a údržby strojů. Jsou zmíněny poruchy strojních uzlů a jejich identifikace. Předmět je také věnován organizaci a řízení údržby, ekonomice a hodnocení výkonnosti údržby a v neposlední řadě také managementu kvality a rizik v údržbě. Vše výše uvedené s vlivem na bezporuchový provoz strojů a zařízení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie dané problematiky. Pozornost je i soustředěna na využití a především praktickou aplikaci poznatků, které studenti získali v předmětu Základy technické diagnostiky a Základy spolehlivosti. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí přednášené látky, cvičení jsou vhodně v patřičné části semestru doplněna cvičením s počítačovou podporou. Dle možností jsou pro studenty organizovány přednášky odborníků z průmyslové praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  9 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  4 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Vymezení pojmů kvalita a spolehlivost, terminologie ve spolehlivosti, matematické nástroje ve spolehlivosti
2. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů
3. Zvyšování spolehlivosti systémů, zkoušky spolehlivosti
4. Analýza způsobů a důsledků poruch
5. Provoz strojů, vztah provozu a údržby, základní pojmy z teorie údržby, normy a legislativa
6. Prostředky zajištěnosti údržby
7. Teorie systémů údržby
8. Reengineering údržby
10. Strategie a filozofie údržby v podniku
11. Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby
11. Management kvality v údržbě, kvalifikace v údržbě
12. Současné trendy údržby, technická diagnostika, moderní přístupy v údržbě, Industry 4.0
    Cvičení 1. Matematické nástroje ve spolehlivosti
2. Management spolehlivosti – vybrané problémy
3. Spolehlivost a poruchy strojů a zařízení
4. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů
5. Analýza způsobů a důsledků poruch
6. Zkoušky spolehlivosti, spolehlivost systémů
7. Popis, rozbor a analýza poruch strojních uzlů s důrazem na provoz a údržbu strojů a zařízení
8. Organizace a řízení údržby
9. Zápočet

    Cvičení s počítačovou podporou 1. Matematické nástroje ve spolehlivosti
2. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných objektů a obnovovaných objektů
3. Software pro organizaci a řízení údržby- seznámení
4. Software pro organizaci a řízení údržby - řešení případové studie
Literatura - základní:
1. VOŠTOVÁ,V.; HELEBRANT,F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. Praha: vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4.
2. HELEBRANT,František. Technická diagnostika a spolehlivost, IV. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 130 s. ISBN 978-80-248-1690-6.
3. LEGÁT,V. a kol. Management a inženýrství údržby. 2. vydání. Příbram: vydavatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 2016. 622 s. ISBN 987-80-7431-163-5.
Literatura - doporučená:
4. LEGÁT,V.; POŠTA,J.; JURČA,V.;FLEGL,R.;HRNČÍŘ,P. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. 1. vydání. Česká společnost pro jakost, 2007. 192 s. ISBN 978-80-02-01949-7.
5. BLOOM, N. Reliability Centered Maintenance (RCM): Implementation Made Simple. McGraw-Hill Professional. 2006. 291 s. ISBN 978-0071460699.
6. NYMAN, D. Maintenance Planning, Coordination & Scheduling. 2. edition. Industrial Press, Inc. 2010. 300 p. ISBN-13: 978-0831134181.
7. PALMER, R. Maintenance Planning and Scheduling Handbook. 2. edition. McGraw-Hill Professional. 2005. 821 p. ISBN-13: 978-0071457668.
8. DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818.
9. MYSHKIN, N. K, MARKOVA, L.V. On-line Condition Monitoring in Industrial Lubrication and Tribology. 227 s. Springer, 2017. ISBN 9783319611341.
10. MOHANTY A.R. Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2014. 282 s. ISBN 9781466593053.
11. GALAR, D., KUMAR, U., SANDBORN, P. Maintenance Costs and Life Cycle Cost Analysis. Boca Raton: CRC Press, 2017. 1. vydání. 516 s. ISBN 9781498769556.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z
B-STR-P prezenční studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z