Technologické projekty a manipulace s materiálem (FSI-ETM)

Akademický rok 2021/2022
Garant: Ing. Marek Štroner, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu "Technologické projekty a manipulace s materiálem" je seznámit studenty se základy technologického projektování a projektování manipulačních procesů tak, aby posluchači byli schopni samostatně číst technologické výkresy, sestavit generel závodu, zpracovat projekt dílny, skladu a provozu včetně meziobjektové, vnitroobjektové a mezioperační manipulace s materiálem.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožní posluchačům získat znalosti o teoretických základech projektování, provádění předprojektových rozborů, postupu a metodách užívaných v projektové praxi, manipulačních prostředcích používaných v meziobjektové, vnitroobjektové a mezioperační manipulaci s materiálem. Zpracováním projektu dílny, skladu včetně manipulace získají potřebnou dovednost.
Prerekvizity:
Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie (technologie tváření a obrábění) a znalosti o používaných strojích a technologickém zařízení.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu "Technologické projekty a manipulace s materiálem" je seznámení se základy technologického projektování a získání potřebných znalostí k samostatnému zpracování předprojektových rozborů a k navržení technologického projektu dílen a provozů základní výroby včetně manipulace s materiálem. Hlavním cílem je zaměření na následující témata: kapacitní propočty, návrh generelu, detailní projektování dílen a pracovišť, projektování linek a IVU a využití ergonomie v projektování. Z oblasti manipulace s materiálem je hlavní pozornost věnována předprojektové přípravě manipulačního projektu, prostředkům pro manipulaci s materiálem, projektování skladů a ekonomickému hodnocení projektu. Značná část předmětu je věnována využití výpočetní techniky a moderních software při projektování závodů, skladů a jejich manipulačních procesů. Posluchači se také seznámí se základními principy projektového řízení (podmínky pro jeho aplikaci, metody, kritéria úspěšnosti projektu atd.).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky k udělení zápočtu: Účast na cvičeních, zpracování komplexního projektu dílny, skladu dle individuálního zadání, absolvování všech počítačových programů na podporu projektování.
Hodnocena je: Správnost výpočtů, původnost řešení, technické zpracování a aktivita posluchače ve cvičeních.
Zkouška: Zkouška prověřuje znalost teorie, výpočtů, základní znalost pravidel a zásad technologického projektování a projektování manipulace s materiálem. Zkouška je písemná a ústní. Při ústní zkoušce obdrží student 1-2 doplňující otázky. Při stanovení výsledného hodnocení je přihlíženo k úrovni projektu zpracovaného ve cvičení.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná vypracuje posluchač náhradní zadání a výpočtové cvičení, případně vykoná náhradní konzultaci dle domluvy s vyučujícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Teoretické základy, systémový přístup, organizace a dokumentace TP
2. Postup projektování, výpočty
3. Projektování generelu
4. Projektování sléváren
5. Projektování kováren
6. Projektování lisoven
7. Projektování svařoven
8. Metody užívané v předprojektové přípravě (metoda sběru informací a rozboru)
9. Metody užívané v návrhové etapě TP - kapacitní propočty
10. Metody užívané v návrhové etapě TP - dispoziční řešení (metoda těžiště,CRAFT)
11. Postupy a zásady projektování obroben a montážních pracovišť
12. Projektování linek, pružných výrobních systémů, projektování IVU
13. Manipulační prostředky meziobjektové, vnitroobjektové a mezioperační manipulace, projektové řízení a ekonomické hodnocení
    Cvičení s počítačovou podporou 1. Řešení generelu strojírenského podniku včetně kapacitního propočtu
2. Návrh manipulace v kovárnách, kapacitní propočet kovárny
3. Dispoziční schéma, rozmístění strojů a problematika projektování zápustkové kovárny
4. Návrh a řešení manipulace v lisovně, kapacitní propočet lisovny
5. Dispoziční schéma a kapacitní propočet nástřihové linky
6. Kontrola dílčích projektů
7. Individuální zadání technologického projektu skladu. Seznámení - základní výklad úkolu
8. Kapacitní propočty (neautomatizované)
9. Počítačová podpora kapacitního propočtu. Kontrola neautomatizovaného postupu
10. Výběr strojů a zařízení s tvorbou variant řešení.
11. Dispoziční řešení
12. Programy na počítačovou podporu dispozičního řešení (metoda souřadnic a metoda CRAFT -
na počítači)
13. Ekonomické hodnocení projektu, ekonomické propočty, zápočet
Literatura - základní:
1. VIGNER, Miloslav. Metodika projektování výrobních procesů. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984
2. BLACK, J. Temple. The design of the factory with a future. New York: McGraw-Hill, c1991. ISBN 0070055505.
3. ROCKSTROH, Wolfgang. Technologické projekty. Bratislava: Alfa, 1978. Edícia strojárskej literatúry (Alfa).
5. JEŽKOVÁ, Z., KREJČÍ, H., LACKO, B. a ŠVEC, J. Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
6. LACKO, B., ŠVEC, J. a BALATKOVÁ, M. Specifika technických sešitů: Pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. ISBN 978-80-905297-2-4.
Literatura - doporučená:
1. RUMÍŠEK, Pavel. Technologické projekty. Brno: Vysoké učení technické, 1991
2. HLAVENKA, Bohumil. Projektování výrobních systémů: Technologické projekty I. Vyd. 3. Brno: PC-DIR Real, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1472-3.
3. HLAVENKA, Bohumil. Manipulace s materiálem: systémy a prostředky manipulace s materiálem. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-214-3607-7
4. MILO, Peter. Technologické projektovanie v praxi. Bratislava: Alfa, 1983. Edícia strojárskej literatúry (Alfa)
5. KUBÍK, Roman a Jan STREJČEK. Technologické projekty a manipulace s materiálem. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-214-5260-2
6. EMMETT, Stuart. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. Brno: Computer Press, 2008. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 9788025118283.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- zá,zk 5 Povinný 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- zá,zk 5 Povinný 1 3 Z