Letecký zákon a předpisy I (FSI-CLD)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit posluchače se základními dokumenty a předpisy, které se týkají provozu letadel a letových provozních služeb a připravit tak studenty k vykonání zkoušek pro získání ATPL(A) na ÚCL ČR.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá teoretické poznatky a dovednosti z oblasti leteckého práva a leteckých předpisů, potřebné pro výkon funkce profesionální pilot v obchodní letecké dopravě.
Prerekvizity:
žádné speciální požadavky
Obsah předmětu (anotace):
Letecký zákon a předpisy zahrnuje informace o mezinárodních úmluvách a organizacích, o letové způsobilosti letadel, o jejich státní příslušnosti a poznávacích značkách, o způsobilosti leteckého personálu, o letecké informační službě, o letištích, o usnadňování formalit, o pátrání a záchraně, o ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, o šetření leteckých nehod, o předpisu PART-FCL a o národním právu. Pravidla létání - platnost hlavních norem a jejich uplatňování: Postupy pro letový provoz - postupy pro provádění letů ( postupy pro odlet, postupy pro přiblížení, postupy pro vyčkávání, postupy pro nastavení výškoměru, provozní postupy pro odpovídač sekundárního přehledového radaru), které jsou závazné pro všechny výkonné letce a pracovníky civilního letectví ČR: Letové provozní služby (a Pravidla létání a letové provozní služby) - cíle a členění letových provozních služeb a jejich hlavní provozní činnosti.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet a zkouška jsou uděleny na základě prokázání znalostí v písemných testech. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI a zkušebního řádu ÚCL.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou v této formě studia povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny lze nahradit po dohodě s přednášejícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Mezinárodní úmluvy a organizace. Letová způsobilost letadel.
2. Státní příslušnosti poznávací značky letadel. Způsobilost leteckého personálu.
3. Letecká informační služba. Letiště I .
4. Letiště II. Usnadňování formalit.
5. Pátrání a záchrana. Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.
6. Šetření leteckých nehod. Předpis PART-FCL.
7. Národní právo. Pravidla létání L-2.
8. Postupy pro letový provoz Doc.8168 - úvod, def. a zkratky. Postupy pro odlet.
9. Postupy pro přiblížení. Postupy pro vyčkávání.
10.Postupy pro nastavení výškoměru, provozní postupy pro SSR. ATS L-11 - úvod, definice.
11.ŘLP. LIS.
12.Pohotovostní služba, RNP. Pravidla létání a letové provozní služby L-4444.
13.ACC,APP, TWR. LIS, Pohotovostní služba, Využití radaru v ATS.
    Cvičení 1. Mezinárodní úmluvy a organizace.Letová způsobilost letadel.
2. Státní příslušnosti poznávací značky letadel.Způsobilost leteckého personálu.
3. Letecká informační služba.Letiště I .
4. Letiště II.Usnadňování formalit.
5. Pátrání a záchrana.Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.
6. Šetření leteckých nehod.Předpis PART-FCL .
7. Národní právo.Pravidla létání L-2.
8. Postupy pro letový provoz Doc.8168 - úvod, def. a zkratky.Postupy pro odlet.
9. Postupy pro přiblížení.Postupy pro vyčkávání.
10.Postupy pro nastavení výškoměru, provozní postupy pro SSR.ATS L-11 - úvod, definice.
11.ŘLP.LIS.
12.Pohotovostní služba, RNP. Pravidla létání a letové provozní služby L-4444.
13.ACC,APP, TWR. LIS, Pohotovostní služba, Využití radaru v ATS.
Literatura - základní:
3. Chlebek, J. a kol.: Letecký zákon a postupy ATC ,Brno 2006
4. Nařízení EU č. 1178/2011, ČÁST/PART FCL
5. Jeppesen GmbH: Air Law, Theoretical Knowledge Manual ATPL, 2002
Literatura - doporučená:
4. Letecká informační služba: L-1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
5. Letecká informační služba: L - 4444
6. Letecká informační služba: L-8168
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z