Konstrukce a systémy letadel II (FSI-DKS)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům znalosti o soustavách letounu tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu. Dále pak základní informace k problematice konstrukce a soustav vrtulníků.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti elektrických soustav letounů, ochranných a detekčních systémech, kystlíkové soustavě letadel. Dále pak v oblasti konstrukce vrtulnílů, rotorových hlav, a systémů řízení. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování teoretických zkoušek pro následný pilotní výcvik.
Prerekvizity:
Základní znalosti z fyziky a termodynamiky. Absolvování předmětu DLT- Základy konstrukce letadel a CKS - Konstrukce a systémy I.
Obsah předmětu (anotace):
Rozvod elektrického proudu v letadle, elektrické obvody, druhy, činnost. Zdroje elektrického proudu, baterie, druhy, provoz, rizika. Generátory stejnosměrného proudu, princip činnosti, regulace a ochrana, startér-generátor. Generátory střídavého proudu, požadavky, činnost, konstrukce, pohon konstantních otáček. Rozvod elektrického proudu, sběrnice, signální tabla. Protipožární systémy, aktivní a pasivní ochrana, indikátory kouře a požáru. Kyslíkové vybavení letounu, vyvíječe kyslíku, nouzové vybavení v letounu, nouzové východy, evakuační skluzy. Konstrukce vrtulníků a jejich soustav.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a úspěšné zvládnutí závěrečného testu. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část představuje teoretickou část a příklady z náplně předmětu DLT, CKS a DKS. Ústní části zkoušky představuje vyhodnocení písemné části a diskusi.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval úkoly a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi s vyučujícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Systémy odmrazování, způsoby odstranění námrazy.
2. Palivové systémy, rozmístění a přečerpávání paliva.
3. Protipožární systémy, indikátory kouře a požáru.
4. Kyslíkové vybavení letounu, nouzové vybavení v letounu.
5. Vrtulníky - základy konstrukce, rotory, transmise, vrtulové listy.
6. Polovodičová technika v letadle, logické obvody.
7. Rozvod elektrické energie v letadle.
8. Zdroje elektrického proudu, baterie.
9. Generátory stejnosměrného proudu, startér-generátor.
10. Generátory střídavého proudu, pohon konstantních otáček.
11. Transformátory, měniče, usměrňovací jednotky.
12. Motory stejnosměrné, asynchronní, synchronní, regulace otáček a výkonu.
13. Rozvod proudu, sběrnice.

    Cvičení

1. Příklady odmrazovacích systémů letadel.
2. Příklady palivových soustav letadel.
3. Schémata protipožárních systémů a senzorů.
4. Příklady nouzového vybavení letounu.
5. Příklady konstrukce vrtulníků.
6. Převody číslicových soustav.
7. Příklady rozvodů elektrických soustav.
8. Vlastnosti baterií.
9. Příklady generátorů stejnosměrného proudů.
10. Příklady generátorů střídavých proudů.
11. Schémata transformátorů, ausměrňovacích jednotek.
12. Motory stejnosměrné, asynchronní, synchronní.
13. Schémata rozvodů proudů.

Literatura - základní:
3. Kulčák a kol: Učební texty ATPL(A) Všeobecné znalosti letounů 1. díl, CERM, Brno 2002.
4. AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012.
Literatura - doporučená:
5. Kyncl, L., Gruber, J.: Letadlové elektrické stroje, VA Brno, 1998.
7. Třetina, K.: Letadlové instalace I. a II. díl VA Brno, 1985.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 1 3 Z