Průmyslová metrologie (FSI-DPM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Průmyslová metrologie je seznámit studenty se základními měřícími metodami, které dokáží tvůrčím způsobem uplatnit v jednotlivých technologiích. Zvláštní pozornost je věnována také praktické činnosti, citlivosti jednotlivých metod se zřetelem na aplikaci při řízení kvality a uplatňování ISO norem.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Průmyslová metrologie umožní získat studentům znalosti o některých základních měřících metodách, které se dají uplatnit v jednotlivých technologiích. Studenti se naučí řešit a provádět praktické aplikace v provozních podmínkách.
Prerekvizity:
Přehled o strojírenských technologiích. Základní znalosti o struktuře a vlastnostech materiálů. Principy a jednotky SI pro měření geometrických veličin (Fyzika).
Obsah předmětu (anotace):

Předmět Průmyslová metrologie seznámí studenty se základním určením měřících přístrojů a jejich aplikaci. Pozornost je věnována metrologickému zabezpečení výrobních procesů. Důraz je položen na metrologii rozměru, geometrického tolerování a textury funkčních povrchů. Studenti dále zvládnou základní metody hodnocení shody se specifikací v systému ISO GPS. 

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu : prezence ve cvičení, správné vypracování laboratorních protokolů a aktivní přístup na hodinách.
Zkouška: zkouška prověřuje znalost základních měřících metod, zejména jejich aplikaci na praktických příkladech. Zkouška je písemná (i ústní) a je hodnocena klasifikačním stupněm ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená. Laboratoře a ateliéry jsou povinné. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Průmyslová metrologie, základní pojmy
2. Základní statistické nástroje v metrologii
3. Základní metody a přístroje pro měření délek
4. Základní metody a přístroje pro měření úhlů
5. Základní metody a přístroje pro měření otvorů a kuželů
6. Základní metody a přístroje pro měření parametrů závitů
7. Geometrická přesnost vybraných součástí, základní pojmy a definice
8. Základní metody a přístroje pro měření parametrů přímosti, rovinnosti,
kruhovitosti a válcovitosti
9. Základní metody a přístroje pro měření parametrů ozubených kol
10. Textura povrchu a její hodnocení, základní pojmy a definice
11. Průmyslové přístroje a metody pro měření parametrů textury povrchu
12. Měření a měřící prostředky v průmyslu
13. Požadavky na metrologii v systému řízení kvality
    Laboratorní cvičení 1. Poučení bezpečnosti práce v laboratoři, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2. Absolutní a inkrementální měřidla, etalony
3. Využití statistických nástrojů pro zpracování výsledků měření
4. Základní metody pro měření délek/Základní metody pro měření úhlů
5. Základní metody pro měření úhlů/Základní metody pro měření délek
6. Základní metody pro měření otvorů/Základní metody pro měření kuželů
7. Základní metody pro měření kuželů/Základní metody pro měření otvorů
8. Základní metody pro měření parametrů závitů/Základní metody pro měření parametrů přímosti a rovinnosti
9. Základní metody pro měření parametrů přímosti a rovinnosti/Základní metody pro měření parametrů závitů
10. Základní metody pro měření parametrů kruhovitosti a válcovitosti/Základní metody pro měření parametrů ozubených kol
11. Základní metody pro měření parametrů ozubených kol/Základní metody pro měření parametrů kruhovitosti a válcovitosti
12. Měření parametrů textury povrchu/Hodnocení parametrů textury povrchu
13. Hodnocení parametrů textury povrchu/Měření parametrů textury povrchu
Literatura - základní:
1. Farago, F.T. Handbook of Dimensional Measurement (Third Edition). New York: Industrial Press Inc., 1994. ISBN 0-8311-3053-9.
2. DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ITMS 22410320051.
3. Čech, J., Pernikář, J., a Poddaný, K. Strojírenská metrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 176s. ISBN 80-214-3070-2
4. Pernikář, J. a Tykal, M. Strojírenská metrologie II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. 180 s. ISBN 80-214-3338-8.
5. SIMMONS, Colin, Dennis MAGUIRE a Neil PHELPS. Manual of Engineering Drawing. 5. vydání. GB: Butterworth-Heinemann, 2020. ISBN 978-0-12-818482-0.
6. SIMMONS, Colin, Dennis MAGUIRE and Neil PHELPS. Manual of Engineering Drawing. 5. vydání. GB: Butterworth-Heinemann, 2020. ISBN 978-0-12-818482-0.
Literatura - doporučená:
1. BUCHER, J. The Metrology Handbook. Amer Society for Quality, 2004. 544 p. ISBN-13: 978-0873896207.
2. CZICHOS, H. Springer Handbook of Metrology and Testing. 2nd. edition. Springer, 2011. 1500 p. ISBN-13: 978-3642166402.
3. Gao, W. Metrology. Berlin: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-4939-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
B-STR-P prezenční studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- zá,zk 5 Povinný 1 3 L
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- zá,zk 5 Povinný 1 2 L