Anglická letecká frazeologie (FSI-ELN)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Zvýšit úroveň angličtiny z předchozích všeobecných kurzů v oblasti letecké frazeologie. Získat slovní zásobu potřebnou pro komunikaci letoun - pozemní stanice. Získat praktické návyky při použití standardní frazeologie a schopnost rozumět vysílání, které je zatíženo hlukem a poruchami.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent by měl být po absolvování kurzu schopen složit odbornou zkoušku z angličtiny pro piloty VFR u Úřadu pro civilní letectví. Má základní praktické návyky z letecké anglické frazeologie na úrovni, která postačuje pro zahájení VFR letů s komunikací v angličtině.
Prerekvizity:
Znalost anglického jazyka - aktivní používání následujících gramatických jevů: slovosled, zápor v anglické větě, vazba There is/are, přítomný čas prostý+průběhový, budoucí čas prostý, minulý čas prostý, trpný rod a odpovídající slovní zásoba.

Obsah předmětu (anotace):
Základní kurz pro splnění podmínek pro užívání anglického jazyka pilotem při VFR letech. Jsou probrány používané obraty v následujících oblastech: zkratky, meteorologie, předpisy, letadlo, navigace, letiště, letové postupy, základy radiokorespondence, AFIS, odpovídač sekundárního radaru, tísňové a pilnostní zprávy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence na cvičeních, úspěšnost min. 50% ve dvou testech vždy po třetině probrané látky. Zkouška-písemná forma 50 otázek:40 radiotelefonních frází, 20 přeložit z angličtiny do češtiny a 20 z češtiny do angličtiny + vysvětlit jejich význam, 10 zkratek používaných v letectví - anglický význam + český překlad. Hodnocení studenta: správná odpověď + 2%, špatná odpověď 0%, výsledný součet určuje konečnou známku, dle nového klasifikačního předpisu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Zkratky
2. Meteorologie
3. Předpisy
4. Letadlo
5. Navigace
6. Letové postupy
7. Zásady radiotelefonu
8. AFIS
9. FIS
10. Řízené lety VFR
11. Tísňové a pilnostní zprávy+odpovídač sekundárního radaru
12. Letiště
13. Dodatek pro piloty vrtulníků

    Cvičení s počítačovou podporou 1.-13. Procvičení probrané látky formou komunikace letadlo-řídící věž při virtuálním řízení letu VFR.
Literatura - základní:
3. Předpis L-Frazeologie
4. Horák, V. : Angličtina pro piloty VFR, Bez-air, Praha, 2009
Literatura - doporučená:
5. Ellis,S.-Gerighty, T.: English for Aviation (for pilots and air traffic controllers), Oxford University Press, 2009
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 3 L