Bakalářský projekt (B-EPP) (FSI-FZP)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Naučit studenty samostatné odborné práci při zpracování konkrétní technické úlohy.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají zkušenosti s projekční a výpočtářskou praxí při návrhu technického řešení problému a seznámí se s problematikou optimálního výběru variant řešení konkrétního problému.
Prerekvizity:
Znalost předmětů oboru energetické a procesní inženýrství

Vazby k jiným předmětům:
povinná korekvizita: Informační výchova - informační gramotnost [0IV]

Obsah předmětu (anotace):
Praktické procvičení teoretických poznatků ze specializovaných předmětů. Zpracovat individuální technické zadání projektově, výpočtářsky a konstrukčně.
Metody vyučování:
Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro udělení klasifikovaného zápočtu je rozhodující plnění určených termínů zpracování jednotlivých částí projektu, dodržení termínu odevzdání zpracovaného projektu,dále správnost výpočtového a technického řešení.Dobrá grafická úprava odevzdávané práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
individuálně-samostatná práce na projektu
Typ (způsob) výuky:
    Vedení bakalářské práce  13 × 6 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení bakalářské práce 1 Předání konkrétních technických zadání.
2 až 12. Konzultace, kontrola postupu prací, práce na zpracování projektu.
13. Odevzdání závěrečného projektu.
Literatura - základní:
1. Krbek, Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995
Literatura - doporučená:
1. Krbek, Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995
3. Agrawal, K.C. Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- 9 Povinný 1 3 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 9 Povinný 1 1 L