Manufacturing Machines Technology (FSI-GV0-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními, integračními a optimalizačními trendy ve stavbě zejména CNC obráběcích strojů a výrobních systémů.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti se naučí analyzovat výrobní stroje a výrobní systémy z pohledu moderních koncepcí a metod a tyto poznatky uplatnit při plánování, stavbě, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů. Znalosti si procvičí na semestrální práci z dané oblasti.

Prerekvizity:

Student by měl mít základní znalosti ze stavby a řízení výrobních strojů a systémů a vysokoškolské matematiky a fyziky.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět Manufacturing Machines Technology (Technika a technologie výrobních strojů a systémů) je zaměřen na moderní přístupy v analýzách, plánování a řízení investic pro výrobní stroje a systémy, v návaznosti na integrační a optimalizační koncepce a metody i se zásadami P4.0.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky pozvaných odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu. Nezbytné je zpracování semestrální práce jednotlivce nebo týmem.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky udělení zápočtu, zkouška:
1. Prezentace ve cvičeních - 100 % účast (v odůvodněných případech lze cvičení nahradit).
2. Splnění podmínek průběžné kontroly (příprava na cvičení, aktivita, kontrola průběhu zpracování semestrální práce).
3. Podmínky zkoušky:
1) Hodnocení semestrální práce tuturem jako součást zkoušky,
2) Hodnocení znalostí nabytých studiem tohoto předmětu na dané semestrální práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Kontrola znalostí ve cvičeních v rámci zpracovávané semestrální práce individuálně nebo po skupinách studentů (týmy) zadané. Kontrola je v podobě presence, tj. účasti na cvičeních.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Cíle investic ve výrobním podniku. Etapy projektování a realizace investic. Management příležitostí a rizik.
2. Nasazování robotů ve výrobě pro dané technologie.
3. Rozdělení, stavba a projektování výrobních sytémů.
4. Integrační a optimalizační koncepce a metody: reengineering, logistika, TQM, CIM, inteligentní přístup, systém managementu jakosti, management, fraktální přístup atd.
5. Vliv stavby a řízení strojů a robotů na jejich funkční přesnost.
6. Inteligentní stroje, roboty a výrobní systémy.
7. Moderní výrobní systémy a robotické technologie.
8. Mechatronický přístup ke stavbě a řízení výrobních strojů a výrobních sytémů.
9. Moderní trendy v ekonomice výrobních strojů a systémů.
10. Moderní trendy v bezpečnost výrobních strojů a systémů.
11. Moderní trendy v plánování a řízení výroby ve výrobních systémech.
12. Využívání pozitivnách vzorů v oblasti přípravy a zlepšování lidí, týmové práce a pro vývoj moderních technologií a strojů
13. Reengineering v robotice a výrobních systémech ve vazbě na Průmysl 4.0
    Cvičení 1.-13. V rámci cvičení studenti zpracovávají semestrální práci na dané téma z oblasti Reengineeringu stavby, projektování a nasazování moderních výrobních strojů a sytémů s využitím pozitivních přírodních vzorů v oblasti inovací vyšších stupňů.
Příklad zaměření semestrální práce:
Analýzy a aplikace reengineringu pro vývoj a optimalizaci budoucích výrobků pro rozvíjející se světové trhy (řešeno studenty z EU):
1) Reengineeringový postup (prodejní servis, hodnotová analýza, brainstorming, specifikace, příklady)
2) Vliv reengineeringu na činnosti útvarů metod, jakosti, nákupu atd.
3) Obchodní a manažerské přístupy (strategie, management změn, reengineering sestavení týmu atd.)
4) Použití pozitivních vzorů pro zlepšování a inovace vyšších stupňů atd.
Literatura - základní:
1. Bělohoubek, P.: Manufacturing Machines Technology. Publikace - studijní opora VUT-FSI, Brno, 2004. Adresa: www.uvssr.fme.vutbr.cz/opory/cizjazyk/pub_mmt.pdf
2. Bělohoubek, P.: Design and Control of Industrial Robots Optimisation. Studijní opora VUT-FSI, Brno, 2005.
3. Anatoli I. Dashchenko, Manufacturing Technologies for Machines of the Future, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003, 978-3-642-62822-1
Literatura - doporučená:
1. Manufacturing technology books, www.eduinformer.com
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-VSR-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 2 Z
N-ENG-A prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z
N-KSB-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 1 Z