Aplikace klimatizačních systémů (FSI-IAK)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s aplikacemi větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v obytných budovách, v stravovacích, sportovních a zdravotních zařízeních, v průmyslových provozech, v dopravních a zemědělských stavbách. Seznámit studenty s ekonomií a provozem větracích a klimatizačních zařízení.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají znalosti o praktických aplikacích větracích a klimatizačních systémů a jejich projektování včetně požadavků na projektovou dokumentaci, o hospodárnosti chlazení vzduchu a zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu. Seznámí se s výpočty klimatizačních zařízení systému vzduch - voda, výpočty větrání kuchyní, s návrhem a energetickým hodnocením zduchových clon a s programem pro návrh jednotek vzduchotechnických zařízení.
Prerekvizity:
Důkladné teoretické znalosti z oblasti větrání a klimatizace.
Obsah předmětu (anotace):
Aplikace větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v občanských stavbách, v průmyslových, dopravních a zemědělských stavbách. Klimatizace dopravních prostředků a speciální aplikace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a konfrontace teorie a praxe na odborných exkursích a předánkách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student absolvovat test v posledním výukovém týdnu a aktivně se účastnit všech cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Návštěva všech cvičení je povinná. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je aktivní účast ve cvičeních a splnění podmínek průběžné kontroly studia prováděné učitelem studijní skupiny na základě výsledku řešení zadaných úloh a účasti na odborných exkursích.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Větrání a klimatizace bytů a rodinných domů 1 a 2.
Větrání a klimatizace hotelů a stravovacích zařízení.
Větrání a klimatizace kulturních zařízení.
Větrání a klimatizace sportovních zařízení a obchodních objektů.
Větrání dopravních staveb a garáží.
Větrání a klimatizace provozů s mikroklimatem předepsaným technologií.
Větrání a klimatizace čistých prostorů.
Větrání a klimatizace industriálních provozů
Větrání potravinářských provozů.
Větrání zemědělských objektů.
HVAC v dopravních prostředků (automobily, letadla, autobusy).
Hygiena, čištění a údržba HVAC systémů.
    Cvičení s počítačovou podporou 1) Výustky a jejich zaregulování
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla - servisní měření.
2) Výpočet větrání dopravního tunelu.
3) Exkurse do provozu vzduchotechniky dopravního tunelu.
4) Exkurse do provozu vzduchotechniky výškové budovy.
5) Exkurse do provozu vzduchotechniky komerční budovy/provozu s předepsaným mikroklimatem.
6) Vzduchové clony a jejich návrh.
Výpočet vzduchové clony.
Energetické hodnocení vzduchové clony.
Literatura - základní:
1. Heinsohn, R.J.: Industrial Ventilation. John Wiley and Sons, Inc., New York 1991
2. Etheridge, D.W. - Sandberg, M.: Building Ventilation., John Wiley and Sons, Ltd., Chichester 1996
3. Goodfellow, H. - Tähti, E.: Industrial Ventilation Design Guidebook. Academic Press, London 2001
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- zá,zk 3 Povinný 2 2 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 3 Povinný 1 1 L