Informační modely budovy – projektování (FSI-ICA)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy se zaměřením BIM. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů a TZB. Zejména je kladen důraz na projektování v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování.
Výstupy studia a kompetence:
Student se naučí rutině pracovat s programy AutoCAD REVIT, AutoCAD REVIT MEP a CADKON/2D a CADKON/MEP. Student získá praktické zkušenosti projektant vytápění a vzduchotechniky.
Prerekvizity:

Základní znalost práce s PC pod operačním systémem MS Windows. Znalost práce s CAD.

Obsah předmětu (anotace):
V rámci přednášek se posluchači seznámí s hardwarem a softwarem, který je potřebný pro počítačové projektování a konstruování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení s těmito systémy při řešení konkrétních úkolů. Pro počítačové konstruování se využije programovací systém typu CAD s programovou nadstavbou pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:

Písemný test prostřednictví eLearningu 10 otázek (maximum 20 bodů) a prezentace projektu 10 bodů. Odevzdaný projekt vytápění v CADu s výpočtovou zprávou (maximum bodů 70). Udělení zápočtu je podmíněno dosažením alespoň vice než 50 bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Během semestru jsou průběžně kontrolovány práce na projektu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Profese technického zařízení budov jako součást stavebních projektů. Vývoje informačních modelů budov (BIM) od investičního záměru, k projektu, přes provozování až po likvidaci budovy.
2. Základy kreslení stavebních výkresů. ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb, kreslení výkresů stavebních části.
3. Základy práce se softwarem CADKON a AutoCAD Revit.
4. Základy kreslení vytápění. Půdorys, rozvinuté schéma, izometrie.
5. Základy kreslení vzduchotechniky. 2D vs 3D, funkční schéma.
6. Ostatní profese TZB, vzájemné vazby mezi jednotlivými profesemi TZB, specifika projektování TZB, seznam komponent, rozpočtování.
7. Spolupráce výpočetních programů se projekčními programy, Stavební fyzika, PROTECH.
8. Software pro kreslení TZB CADKON-MEP, Autocad Revit MEP.
9. Specifika projektování ve 3D, Autocad Revit MEP. Generování 2D výkresů.
10. Hardware a software pro projektování v oboru stavebnictví.
11. Jak tisknout výkresy a celou stavební dokumentaci.
12. Komplexní pohled na BIM jako informační systém budovy. Legislativa.
13. Zápočtový test.
    Cvičení s počítačovou podporou

1. Základy práce na počítačové učebně. Základní ovládání CADKONu.
2. Základní ovládání a práce v AUTOCAD REVIT a AUTOCAD REVIT MEP.
3. Základní ovládání a práce v CADKON-MEP.
4. - 11. Práce na vlastním projektu vytápění a vzduchotechniky.
12. - 13. Tisk výkresové dokumentace projektu a prezentování výkresu.

Literatura - základní:
1. WHITBREAD, Simon. Mastering Autodesk Revit MEP 2016. 1. Indianapolis, Indiana: Autodesk Official Press/Sybex, A Wiley Brand, [2015]. ISBN 978-1-119-05937-0.
2. BAŠTA, Jiří. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 3. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-861-7682-7.
3. KIRBY, Lance, Eddy KRYGIEL a Marcus KIM. Mastering Autodesk® Revit® 2018. 1. Indianapolis, Indiana: Sybex, a Wiley brand, [2017]. ISBN 978-111-9386-728.
3.

KENSEK, Karen M. a Douglas E. NOBLE. Building information modeling: BIM in current and future practice. Hoboken, New Jersey: Wiley., [2014]. ISBN 978-111-8766-309.

6.

BAŠTA, Jiří. Otopné plochy - otopná tělesa. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05943-2.

Literatura - doporučená:
1. DOSEDĚL, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 978-80-86817-06-4.
2. BAŠTA, Jiří. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 3. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-861-7682-7.
3. KENSEK, Karen M. a Douglas E. NOBLE. Building information modeling: BIM in current and future practice. Hoboken, New Jersey: Wiley., [2014]. ISBN 978-111-8766-309.
4. KIRBY, Lance, Eddy KRYGIEL a Marcus KIM. Mastering Autodesk® Revit® 2018. 1. Indianapolis, Indiana: Sybex, a Wiley brand, [2017]. ISBN 978-111-9386-728.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- kl 5 Povinný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 5 Povinný 1 1 L