Ročníkový projekt (FSI-IRP)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Získání přehledu z oblastí týkajících se tematu diplomové práce. Orientace ve vlastním obsahu diplomové práce a postupu při řešení, případné upřesnění. Navázání kontaktu s pracovišti zaměřenými na oblasti tematu diplomové práce.
Výstupy studia a kompetence:
Naučit se orientovat v řešení konkretního technického úkolu z oboru.Získání přehledu o způsobu shromažďování informací a jejich zpracování.
Prerekvizity:
Základy techniky prostředí, vytápění, větrání a klimatizace.
Obsah předmětu (anotace):
Ročníkový projekt je koncipován jako úvod do diplomové práce. Studium odborné literatury a rešeršní činnost, studium firemních podkladů, norem, souvisejících zákonů a předpisů, přípravu experimentů.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Studenti pracují samostatně podle pokynů vedoucího projektu.
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání krátké technické zprávy obsahující literární rešerši z problematiky diplomové práce a dílčí výsledky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povinné absolvování seminářů a exkurzí.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou Informace o obsahu a řešení RP a zpracování diplomové práce.
Přidělení temat DP a stanovení obsahu technické zprávy.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Odborný seminář / Exkurze
Individuální konzultace, samostatná práce.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Odborný seminář / Exkurze
Individuální konzultace, samostatná práce.
Návštěva veletrhu Aquatherm Praha.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Závěrečný seminář. Zápočet.
Literatura - základní:
1. Cihelka,J. a kol: Vytápění, větrání a klimatizace, , 0
2. Chyský,J.-Hemzal,K. a kol : Větrání a klimatizace, , 0
3. McQuiston, F.C., J.D. Parker, and J.D.Spitler. 2005. Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, New York 2005. John Wiley and Sons.
Literatura - doporučená:
1. Janotková,E.: Technika prostředí. , , 0
2. Jícha,M.: Přenos tepla a látky., , 0
3. Pavelek,M.,Štětina,J.: Experimentální metody v technice prostředí, , 0
4. McQuiston, F.C., J.D. Parker, and J.D.Spitler. 2005. Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, New York 2005. John Wiley and Sons.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr