Vytápění (FSI-IVT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s teoretickými základy techniky využívané k vytápění v obytných a průmyslových budovách a naučit je tvůrčím způsobem používat získané poznatky v praktických aplikacích při návrhu otopných soustav.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají znalosti potřebné k navrhování moderních a energeticky úsporných systému sloužících k vytápění obytných a průmyslových budov.
Prerekvizity:
Teoretické základy přenosu tepla, termomechaniky a mechaniky tekutin. Znalosti z oblasti techniky prostředí, hodnocení tepelného stavu prostředí a pohody prostředí.
Obsah předmětu (anotace):
Předmětem výuky je především vytápění ústřední včetně zdroje a sítě rozvodu tepla. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě zdroj - rozvody topného média - případná akumulace tepla - otopné plochy - regulace a měření spotřeby tepla. Důraz je kladen na snižování spotřeby tepla pro vytápění, a to vhodným tepelně technickým řešením, použitím účinnějších otopných soustav a zdokonalením jejich regulace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je řádné absolvování cvičení a splnění podmínek průběžné kontroly zpracování zadaného projektu. Zkouška je ústní konaná v jednom dni. Součástí zkoušky je rozbor zpracování projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičení je povinná. Neúčast může být nahrazena cvičením s jinou skupinou nebo zpracováním zadaného úkolu dle pokynů cvičícího.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1) Úvodní přednáška - klimatické poměry, výpočet tepelných ztrát
2) Spotřeba tepla
3) Otopné soustavy - rozdělení, principy
4) Otopné soustavy - výpočtové postupy
5) Otopná tělesa
6) Hydraulický výpočet a stabilita otopných soustav
7) Sálavé otopné soustavy
8) Vytápění zavěšenými sálavými panely
9) Teplovzdušné vytápění
10) Zařízení a prvky tepelných soustav
11) Vytápěni nízkoenergetických budov
12) Parní vytápěn
13) Elektrické vytápění
    Cvičení s počítačovou podporou 1) Seznámení se zadáním projektu
2) Výpočet tepelných ztrát
3) Výpočet spotřeby tepla
4) Návrh otopné plochy, otopných těles
5) Návrh otopné soustavy
6) Jednotrubkové otopné soustavy
7) Dvoutrubkové otopné soustavy
8) Hydraulické posouzení otopné soustavy
9) Návrh termostatických ventilů a regulačních armatur
10) Návrh podlahového vytápění
11-13) Zpracování projektu
Literatura - základní:
1. Sauer H. J., Hawell H., William C.: Principles of Heating Ventilating and Air Conditioming, ASHRAE, 2001
2. J. Bašta, K. Kabele - Otopné soustavy teplovodní. Sešit projektanta. Společnost pro techniku prostředí, 2001
3. J. Bašta, Otopná tělesa, Společnost pro techniku prostředí,2000
4. Brož K.: Vytápění, Skripta ČVUT 1998
Literatura - doporučená:
1. časopis Vytápění, větrání instalace
2. časopis Topenářství Instalace
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- zá,zk 8 Povinný 2 2 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 8 Povinný 1 1 Z