Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství (FSI-LDS)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Pochopení souvislostí při vzájemném působení mechanických,
hydrodynamických, tepelných a elektrických soustav.
Výstupy studia a kompetence:
Schopnost diagnostikovat a ladit dynamické soustavy v energetických
provozech s ohledem na přenos hluku a vibrací.
Prerekvizity:
Základy hydrodynamiky, termomechaniky a dynamiky těles.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem předmětu je seznámit posluchače se vzájemným působením soustav různé fyzikální povahy a jejich dynamickým chováním. Zdůrazněna bude zejména fyzikální stránka a modelování prvků systému v reálných provozních podmínkách. Na základě modelování budou vysvětleny principy diagnostiky a ladění vázaných soustav v energetickém hospodářství.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet - účast na cvičení a zadané úlohy.
Zkouška písemná a ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře, písemné úlohy na cvičeních.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.
    Cvičení s počítačovou podporou 1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.
Literatura - základní:
1. JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
2. POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
3. Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X
Literatura - doporučená:
1. JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
2. POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
3. Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 1 1 L