Oběhové stroje a chladící zařízení (FSI-LOS)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Získání základních znalostí o strojích zajišťujících rozvod nebo cirkulaci plynů a par v zařízeních energetiky, vzduchotechniky, chladicí techniky.
Výstupy studia a kompetence:
Získání technické orientace v oblasti kompresorů, ventilátorů a strojních chladicích zařízení. Schopnost projekčního návrhu příslušného stroje nebo zařízení pro zadané provozní požadavky. Schopnost posoudit vhodnost navrženého nebo instalovaného stroje a zařízení nejen z hlediska technické funkčnosti, ale i ekonomického a ekologického.
Prerekvizity:
Termodynamika plynů a par, tepelné oběhy, proudění tekutin, přenos tepla.
Obsah předmětu (anotace):
Objemové kompresory, jejich použití v klimatizačních a chladicích zařízeních. Strojní chladicí zařízení, jejich provoz jako samostatný celek, součást klimatizačních zařízení. Ventilátory jako prvek větracích a klimatizačních zařízení. Výuka je obsahově zaměřena na přípravu projektantů a provozovatelů těchto zařízení. V návaznosti na předchozí teoretické předměty jsou probírány základy konstrukce jednotlivých strojů, výpočet základních provozních parametrů, použití.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je písemná a ústní. Písemná část obsahuje výpočtová zadání ze dvou hlavních kapitol předmětu (kompresory, chladicí zařízení, ventilátory) s potřebou kapesních kalkulátorů. Podmínkou pokračování v ústní části je vyřešení výpočtových zadání minimálně v rozsahu 50%. Ústní část obsahuje otázku ze zbývající kapitoly.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičení je povinná. Neúčast může být nahrazena cvičením s jinou skupinou nebo zpracováním zadaného úkolu dle pokynů cvičícího.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška I. Kompresory.Termodynamické základy objemových kompresorů.Kompr.s vratným pohybem pístu
Rotační a speciální typy objemových kompresorů.
Regulace výkonnosti obj.kompr.Příslušenství,provoz.Kompresorové stanice.
II.Strojní chlad. zařízení. Chlad. oběh parní kompresorový jedno a vícestupňový.
Chladicí oběh absorpční.
Chlad. oběh proudový.
Chladicí oběh plynový.Termoelektrické chlazení.
Provoz chladicích zařízení.Regulace, automatika. Nepřímé chlazení.
III.Ventilátory.Rozdělení, základní části,parametry. Zákony podobnosti.
Radiální ventilátory.
Axiální ventilátory přetlakové
Axiální ventilátory rovnotlaké. Diagonální a diametrální ventilátory.
Provoz ventilátorů v potrubní síti, regulace.Testování ventilátorů.
    Cvičení Objemový a energetický návrh pístového kompresoru.
Návrh vícestupňového kompresoru, mezichladičů.
Výpočet velikosti vzdušníku, reduktoru a pojišťovacího ventilu.
Výpočet jednostupňového parního kompresorového chladicího zařízení.
Výpočet dvoustupňového parního kompresorového chladicího zařízení.
Výpočet jednostupňového absorpčního chladicího zařízení.
Výpočet proudového chladicího zařízení.
Výpočet termoelektrického chladicího zařízení.
Výpočet plynového chladicího zařízení.
Návrh hlavních rozměrů radiálního ventilátoru a spirální skříně.
Návrh hlavních rozměrů přetlakového axiálního ventilátoru.
Návrh hlavních rozměrů rovnotlakého axiálního ventilátoru.
Zapojení dvou ventilátorů, změna otáček, průměru.
Literatura - základní:
1. Chlumský, V., Liška,A.: Kompresory, SNTL, Praha 1977
2. Eck,B.: Fans,Pergamon Press, Braunschweig 1973
3. Dvořák,Z.: Chladicí technika, SNTL, Praha 1971
Literatura - doporučená:
1. Liška, A., Novák.P.: Kompresory, ČVUT, Praha 1999
2. Hoch, V.: Chladicí technika, VUT, Brno 1992
3. Nový, R.: Ventilátory, ČVUT, Praha 1997
4. Cory, W.T.W. Fans & Ventilation – a practical guide. John Wiley 2005
5. Dincer, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. John Wiley 2003
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 1 1 L