Parní turbíny (FSI-LPA)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepčním návrhem, podrobným výpočtem dílčích částí i s detailním konstrukčním řešením velkých i malých parních turbín.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí zvolit a navrhnout koncepci parní turbíny s jejím pomocným zařízením, provést termodynamický výpočet včetně optimalizace tepelného návrhu s ohledem na konstrukční a pevnostní kritéria.
Prerekvizity:
Znalosti z předmětů Zdroje a přeměna energie, Lopatkové stroje a Tepelné turbíny a turbokompresory.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět prohlubuje znalosti fyzikálních jevů a procesů při transformaci tepelné nebo tlakové energie na mechanickou energii v tepelných turbínách získané především v předmětech Lopatkové stroje a Tepelné turbíny a turbokompresory. Studenti se naučí přístupu k návrhu parní turbíny a jejího příslušenství od stanovení základních parametrů a koncepce, přes podrobný termodynamický výpočet dílčích částí a stanovení základních konstrukčních rozměrů. Studenti se naučí skloubit při návrhu požadavky energetické, technické, provozní, ekonomické i ekologické.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky pro zápočet: aktivní účast na cvičeních, odevzdání vypracovaného projektu dle zadání ve stanoveném termínu
Požadavky pro zkoušku: písemná část formou otázek a příkladů, ústní formou diskuse k zadanému tématu
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení: splnění zadaných individuálních příkladů
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Historie, rozdělení a základní konstrukční znaky parních turbín.
2. – 4. Prizmatického stupně PT (A-kolo, C-kolo, reakční stupeň).
5. Poslední stupně PT.
6. – 7. Vícestupňové a více tělesové PT.
8. – 9. Ucpávkový systém PT, kontrolní pevnostní výpočet závěsů lopatek
10. Ložiska a kompenzace axiálních sil, olejové hospodářství.
11. – 13. Konstrukce parních turbín, provoz a montáž.
    Cvičení Zpracování individuálních příkladů.
Literatura - základní:
1. FIEDLER, J. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 66 s. ISBN 80-214-2777-9.
2. BEČVÁŘ, J. Tepelné turbíny. Praha: SNTL, 1968.
3. KADRNOŽKA, J. Tepelné turbiny a turbokompresory: základy teorie a výpočtů. Brno: CERM, 2004, 308 s. ISBN 80-720-4346-3.
4. AMBROŽ, Jaroslav. Parní turbíny a kondenzace. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1984.
5. LEIZEROVICH, A. Sh. Steam turbines for modern fossil-fuel power plants. Boca Raton, FL: Distributed by Taylor & Francis/CRC Press, 2008. ISBN 0-88173-548-5.
6. ŠKOPEK, J. Parní turbína: tepelný a pevnostní výpočet. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007, 170 s., 54 s. ISBN 978-80-7043-256-3.
Literatura - doporučená:
1. ŠČEGLJAJEV, A. Vladimirovič. Parní turbíny: Teorie tepelného děje a konstrukce turbín - 1. svazek. 5. Praha: SNTL, 1983.
2. ŠČEGLJAJEV, A. V. Parní turbíny: Teorie tepelného děje a konstrukce turbín - 2. svazek. 5. Praha: SNTL, 1983.
3. ŠEVČÍK, V. a M. KNOTEK. Segmentová ložiska: Výpočet a směrnice pro konstrukci. 1. Praha: SNTL, 1985, 304 s.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 2 2 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 Z