Potrubní technika (FSI-LPO)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Poskytnout posluchačům celkový přehled o možnostech, přednostech a omezeních dopravy hmoty a energie tlakovým potrubím a seznámit je s metodickými přístupy k řešení a hodnocení této dopravy.
Výstupy studia a kompetence:
Znalosti možností, výhod, omezení, teoretických, experimentálních a technických přístupů k potrubní dopravě hmoty a energie.
Prerekvizity:
Předpokladem jsou znalosti získané v předchozím kursu Hydromechanika.
Obsah předmětu (anotace):
Doprava hmoty a energie potrubím. Technické prostředky dopravy. Metodika řešení, klasické a progresivní přístupy. Uplatnění v komunální, průmyslové a energetická sféře. Ekonomická optimalizace. Regulace a měření. Přednosti, nevýhody a omezení. Literatura, legislativa, normalizace. Projekt, realizace a provoz. Perspektivy. Laboratorní experimenty. Příklady provedení v literatuře, projektové dokumentaci.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro udělení zápočtu: prezence ve cvičeních. Získání známek dobře na kontrolní práci v teoretickém cvičení, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Absolvování všech úloh v laboratorním cvičení, splnění podmínek průběžné kontroly a odevzdání požadovaných elaborátů. Zkouška: prověřuje znalost zákonů a jejich aplikaci na příkladech. Zkouška je písemná a ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře a písemné práce na cvičeních
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod.Potrubní řady a sítě jako soustavy pro přenos hmoty a energie.
2. Prvky trubních řadů a sítí. Parametry, vlastnosti, materiály, zatížení.
3. Energetické odpory. Hydraulika regulačních uzávěrů.
4. Základy regulace čerpadel. Regulace průtoku a tlaku.
5. Tlaková a průtoková analýza trubní sítě.
6. Hydraulický ráz, protirázové ochrany a numerická simulace nestacionárního proudění.
7. Doprava heterogenní hydrosměsi a nenewtonského kalu. Doprava plynů a páry.
8. Potrubní technika v komunální sféře, průmyslu a energetice.
9. Dimenzování prvků z hlediska pevnosti a stability tvaru.
10. Zásady projektové přípravy a realizace. Ochrana ŽP.
11. Provoz a údržba potrubních řadů a sítí. Měření.
    Cvičení 1. Úvod.Potrubní řady a sítě jako soustavy pro přenos hmoty a energie.
2. Prvky trubních řadů a sítí. Parametry, vlastnosti, materiály, zatížení.
3. Energetické odpory. Hydraulika regulačních uzávěrů.
4. Základy regulace čerpadel. Regulace průtoku a tlaku.
5. Tlaková a průtoková analýza trubní sítě.
6. Hydraulický ráz, protirázové ochrany a numerická simulace nestacionárního proudění.
7. Doprava heterogenní hydrosměsi a nenewtonského kalu. Doprava plynů a páry.
8. Potrubní technika v komunální sféře, průmyslu a energetice.
9. Dimenzování prvků z hlediska pevnosti a stability tvaru.
10. Zásady projektové přípravy a realizace. Ochrana ŽP.
11. Provoz a údržba potrubních řadů a sítí. Měření.
Literatura - základní:
1. VARCHOLA, M., KNÍŽAT, B., TÓTH, P.: Hydraulické riešenie potrubných systémov. Vienala. Košice. 2004. 265 s. ISBN 80-8073-126-8.
2. Kolář,V., Vinopal,S.: Hydraulika prům. armatur. Praha, SNTL 1963
3. Wyllie,E.,Streeter,V.: Fluid Transients. N. York,Mc Graw Hill 1993
4. Janalík, J., Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Ostrava, VŠB 2002
Literatura - doporučená:
1. VARCHOLA, M., KNÍŽAT, B., TÓTH, P.: Hydraulické riešenie potrubných systémov. Vienala. Košice. 2004. 265 s. ISBN 80-8073-126-8.
3. Šrytr, P.,Synáčková, M., Inženýrské sítě. Praha, ediční středisko ČVUT 1992. ISBN 80-01-00777-4
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 1 1 L