Provoz energetických zařízení (FSI-LPZ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení se základními provozními stavy energetických výroben, najíždění a odstavování, aplikací teorie spolehlivosti a koncepcí spolehlivostního informačního systému a systému údržby. Studentky a studenti budou seznámeni se základy teorie elektrárenské chemie, zařízeními k úpravě vod v energetice a provozní kontrolou chemických režimů.
Výstupy studia a kompetence:
Získané obecné znalosti tvoří základní disciplínu nutnou pro řízení provozu a údržby energetických zařízení v klasické, jaderné a průmyslové energetice.
Prerekvizity:
Zdroje a přeměna energie, Kotle, Parní turbíny,
Obsah předmětu (anotace):

Jeden ze závěrečných předmětů oboru, zaměřený na zásady najíždění a provozování energetických zařízení a detekování a odstraňování provozních poruch jednotlivých komponent energetických bloků. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s najížděním parních kotlů a parních turbín, problematikou napájení a regenerace a chemické úpravy vody. Další velké téma je spolehlivost provozu, přehled nejběžnějších poruch, metody jejich detekce a eliminace. Předmět vyžaduje znalost návrhu, projektu a konstrukce jednotlivých komponent energetických oběhů. Nedílnou součástí je seznámení se základní energetickou legislativou.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. V rámci předmětu studenti absolvují několik exkurzí do energetických provozů a výroben.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: účast na cvičeních a exkurzích konaných v rámci předmětu a zvládnutý následný test.
Zkouška: úspěšné absolvování bodového testu ze základů provozu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních kontroluje vedoucí cvičení. Cvičení jsou povinná. Omluvenou neúčast student nahradí po dohodě s vedoucím cvičení. Přednášky jsou nepovinné.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Legislativa v energetice.
2. Projektová a provozní ekonomika v energetice.
3. Projektování a provoz regenerace.
4. Projektování a provoz napájecích stanic.
5. Najíždění a odstavování klasických energetických centrál.
6. Provoz energetických centrál při nestandardních režimech.
7. Spolehlivost provozu, teorie spolehlivosti v energetice, provozní režimy.
8. Diagnostika, plánování údržby.
9. Příčiny, mechanismy a původci poruch.
10. Příklady závažných poruch.
11. Provoz parních turbín.
12. Základní vlastnosti a základy chemie vody.
13. Technologie úpravy vody pro EZ.
    Cvičení 1. Posouzení ekonomické rentability projektu.
2. Výpočet spolehlivostních charakteristik energetických zařízení.
3. Návrh napájecí stanice, technicko-ekonomické posouzení návrhu.
4. Přepočet napájecí stanice při jiných podmínkách.
5. Exkurze.
6. Exkurze.
7. Zápočet.
Literatura - základní:
1. Baláš, M: Kotle a výměníky tepla, VUT Brno, 2013
2. Effenberger, H.: Dampferzeugung, Springer-Verlag, Berlin, 2000
3. Prabir Basu, Cen Kefa, Louis Jestin: Boilers and Burners,Springer-Verlag,New York,2000
4. Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle - technický průvodce č. 32, SNTL, Praha, 1983
Literatura - doporučená:
2. Krbek J., Ochrana L., Polesný B.: Průmyslová energetika, VUT Brno, 1996
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 2 2 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 1 L