Výpočtové simulace v energetice (FSI-LSE)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Martin Lisý, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je poskytnout studentům přehled o principech matematického modelování a simulací v energetice a prakticky je seznámit s aktuálními a dostupnými softwary pro energetickou praxi. Dále rozšířit tzv. soft-skills v oblasti zpracování a prezentace výsledků jejich práce.
Výstupy studia a kompetence:
Posluchači získají přehled o dostupných softwarech pro inženýrskou praxi v energetice a jejich základních vlastnostech. Po absolvování kurzu budou schopni základní práce v těchto softwarech a rozvíjet v nich své znalosti v případě zájmu. Dále budou mít znalosti o vyhledávání v dostupných databázích znalostí a zpracovávat své výstupy do odpovídající grafické úrovně.
Prerekvizity:
Je požadována základní znalost práce s výpočetní technikou.
Student musí mít obecné znalosti znalosti oboru stavby a provozu energetických zařízení a centrál.
Obsah předmětu (anotace):
Náplní předmětu je jednak seznámení se základními principy matematického modelování a simulací (CFD a MKP), ale zejména seznámení se se základními softwary pro energetickou praxi. Jedná se o softwary pro modelování proudění a přestupu tepla, pevnostní výpočty, modelování energetických oběhů či jednotlivých vybraných komponent, např. výměníků.
V rámci výuky proběhne také představení základních databází článků a vyhledávání v těchto databázích a rozšíření základních znalostí softwaru pro zpracování výstupů (MS OFFICE).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován cvičení v počítačové učebně. Studenti jsou seznámeni se softwary, následně zpracovávají samostatný úkol. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí daných softwarů na modelových příkladech.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu.
Hodnocení je realizováno na základě odevzdání dvou semestrálních projektů zadaných a zpracovaných ve dvou zvolených softwarech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních kontroluje vedoucí cvičení. Cvičení jsou povinná. Omluvenou neúčast student nahradí po dohodě s vedoucím cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou 1. Dostupné OPEN SOURCE programy
2.Seznámení se základními databázemi informací
3. Výuka programu MATLAB
4.Výuka programu COMSOL
5. Výuka programu COMSOL
6.Výuka programu RET SCREEN
7. Výuka programu EES
8. Výuka programu ANSYS
9. Výuka programu ANSYS
10. Výuka programu ANSYS
11. Rozšíření a nadstavba programu MS WORD
12. Rozšíření a nadstavba programu MS EXCELL
13. Odevzdání semestrálních projektů
Literatura - základní:
1. HONUS, Stanislav. Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3433-7.
2. PODEŠVA, Jiří. Počítačové modelování nelineárních problémů ansys - workbench: návody do cvičení předmětu "Výpočty v mechanice s použitím MKP". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2763-6.
Literatura - doporučená:
1. HONUS, Stanislav. Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3433-7.
2. PODEŠVA, Jiří. Počítačové modelování nelineárních problémů ansys - workbench: návody do cvičení předmětu "Výpočty v mechanice s použitím MKP". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2763-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L