Tepelná čerpadla (FSI-LTC)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Studenti získají základní znalosti a dovednosti, nutné k provozu a údržbě chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Absolvování kurzu poskytne studentům dostatečný základ ke složení odborných zkoušek požadovaných současnou legislativou pro servis a údržbu tepelných čerpadel.
Výstupy studia a kompetence:
Student se naučí rozpoznat základní komponenty chladicích zařízení a tepelných čerpadel, provozovat tato zařízení a identifikovat běžné provozní stavy a poruchy.
Prerekvizity:
Základní znalosti z termodynamiky a elektrotechniky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá konstrukcí současných chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Zaměřuje se jak na konstrukci jednotlivých komponent, jejich účel a umístění v reálném zařízení, tak také na provoz a údržbu tepelných čerpadel a s tím spojenou legislativu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je udělován za aktivní účast na cvičeních a laboratorních měřeních.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je dobrovolná.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Cvičení 1. Fyzikální základy oboru + Přehled chladicích systémů
2 + 3. Kompresory pro chladicí zařízení
4. Kompresor - laboratorní cvičení
5. Tepelné výměníky
6. Tepelné výměníky – laboratorní cvičení
7. Ostatní komponenty chladicích systémů
8. Tepelná čerpadla
9. Tepelné čerpadlo – laboratorní cvičení
10. Chladiva
11. Legislativa a ochrana ovzduší
12. Manipulace s chladivy – laboratorní cvičení
13. Exkurze
Literatura - základní:
1. KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2012, 181 s.
2. KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika II. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2015, 167 s.
3. ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. Přerov: Antonín Žeravík, 2003, 311 s. ISBN 80-239-0275-X.
Literatura - doporučená:
1. DINÇER, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. 3rd Edition. Chichester: Wiley, 2017, 752 s. ISBN 978-1-119-23075-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- 1 Volitelný 2 1 Z
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- 1 Volitelný 2 1 Z
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- 1 Volitelný 2 1 Z