Ročníkový projekt ENI (FSI-LZO)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Martin Lisý, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Je kladen důraz na samostatnou práci s využitím literatury, výpočetní techniky a externích konzultací. Cílem je příprava na samostatnou činnost v praxi. Při vypracování práce student úzce spolupracuje se školitelem nebo vedoucím diplomové práce.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět závěrečný projekt umožňuje získat studentům znalosti a zkušenosti se samostatným zpracováváním zadaného úkolu z oblasti tepelné energetiky formou technické zprávy. Slouží jako příprava na zpracování dipl.práce.
Prerekvizity:
Znalosti z oblasti konstrukce turbín, kotlů, spalování, vzniku emisí, termomechaniky, hydromechaniky, projektování v energetice.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu je zpracování rešerše, vypracování podkladů a provedení projektových návrhů a konstrukčních výkresů dle individálního zadání, které úzce navazuje na zpracovávanou diplomovou práci studenta.
Metody vyučování:
Samostatná práce studenta pod vedením vedoucího nebo školitele, pravidelné konzultace. Zpracování ročníkového projektu s využitím výpočetní techniky EU.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: průběžná kontrola zpracovávaných úloh, kontrola výsledků externích konzultací.
Odevzdání technické zprávy vypracované na předepsaných formulářích s náležitostmi požadovanými EU.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrolováná je účast na vybraných cvičeních, po dohodě se školitelem lze zpracovávat ročníkový projekt formou samostudia s konzultacemi.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 5 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou 1 - seznámení s postupem výuky a zpracování ročníkového projektu, specifikace zadání ročníkového projektu
2.-11.- Individuální zpracování projektu dle zadání, případné konzultace ve firmách, které zadaly projekty, návštěvy odborných konferencí, veletrhů a seminářů k dané problematice, sběr dat z energetických provozů
12 - odevzdání zpracovaného projektu
13 - hodnocení a udělení klasifikace
Literatura - základní:
1. FIEDLER, Jan. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2777-9.
2. KRBEK, Jaroslav, Bohumil POLESNÝ a Jan FIEDLER. Strojní zařízení tepelných centrál: návrh a výpočet. Brno: PC-DIR, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1334-4.
3. KADRNOŽKA, Jaroslav a Ladislav OCHRANA. Teplárenství. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-7204-222-X. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:04e685c0-1e8b-11e2-bec6-005056827e51
4. BUDAJ, Florian. Parní kotle: podklady pro tepelný výpočet. 4. přeprac. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1992. Učební texty vysokých škol.
5. DLOUHÝ, Tomáš. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Vyd. 3. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 1999. ISBN 978-80-01-03757-7.
Literatura - doporučená:
1. KRBEK, Jaroslav a Bohumil POLESNÝ. Závěrečný projekt: výpočet tepelných turbín a jejich příslušenství. Brno: Vysoké učení technické, 1987.
2. POLESNÝ, Bohumil. Termodynamická data pro výpočet tepelných a jaderných energetických zařízení. Praha: Československá redakce VN MON, 1990. Učební texty vysokých škol. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:073c5540-45f7-11e3-ad8c-005056827e52
3. BUDAJ, Florian. Parní kotle: podklady pro tepelný výpočet. 4. přeprac. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1992. Učební texty vysokých škol.
4. DLOUHÝ, Tomáš. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Vyd. 3. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 1999. ISBN 978-80-01-03757-7.
5. KRBEK, Jaroslav, Bohumil POLESNÝ a Jan FIEDLER. Strojní zařízení tepelných centrál: návrh a výpočet. Brno: PC-DIR, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1334-4.
6. FIEDLER, Jan. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2777-9.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 4 Povinný 1 1 Z
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- 4 Povinný 2 2 Z