Seminář k diplomové práci (N-ETI) (FSI-MD6)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat výsledky své činnosti. Tím se připravují na své vystoupení při obhajobě diplomového práce.

Výstupy studia a kompetence:
Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet výsledky své práce. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.
Prerekvizity:
Předpokládají se jisté znalosti získané během práce na diplomovém projektu.
Obsah předmětu (anotace):

Seznámení s požadavky kladenými na diplomovou práci, její prezentaci (prezentační soft skills) a na státní závěrečnou zkoušku. Doporučení a zásady pro úspěšné vypracování diplomové práce.

V semináři studenti referují formou třicetiminutové prezentace o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zmeškal.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1.-13 V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.
Literatura - základní:
1. Diplomové práce jednotlivých studentů
Literatura - doporučená:
1. Diplomové práce jednotlivých studentů
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- 3 Povinný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- 3 Povinný 2 2 L
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- 3 Povinný 2 2 L