Tekutinové mechanismy (FSI-MIM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. František Pochylý, CSc.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Poskytnout základní poznatky v oblasti tekutinových mechanismů, jak pokud jde o prvky hydraulických a pneumatických systémů, tak pokud jde o celé obvody.
Výstupy studia a kompetence:
Návrh hydraulických a pneumatických generátorů, motorů a dalších prvků jakož i návrh základních obvodů.
Prerekvizity:
Nezbytné znalosti: diferenciální a integrální počet, hydrostatika a hydrodynamika, mechanika plynů, numerická matematika, programování počítačů.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními poznatky v oboru hydraulických a pneumatických mechanismů, které tvoří součást mnoha moderních strojů a zařízení. Osnova zahrnuje základní teoretické poznatky, popis nejdůležitějších hydraulických prvků, hydraulických převodů, úvod do projektování hydraulických obvodů a do provozu, údržby a diagnostiky. V oblasti pneumatických mechanismů uvádí základy teorie a popis základních prvků, včetně jejich aplikace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet - dostatečná docházka a průběžná znalost látky.
Zkouška - zápočet, znalost látky a aplikace na konkrétních příkladech, zkouška má písemnou a ústní část.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka na cvičeních je evidována a případná (limitovaná) absence se nahrazuje doplňkovými úkoly.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Tekutinové mechanismy - úvod.
2. Základní teoretické poznatky.
3. Prvky hydraulických mechanismů.
4. Hydrogenerátory, hydromotory.
5. Řídicí prvky hydraulických mechanismů.
6. Hydraulické převody.
7. Úvod do projektování hydraulických obvodů.
8. Provoz, údržba a diagnostika hydraulických obvodů.
9. Pneumatické mechanismy - rozdělení a vlastnosti.
10. Základy teorie pneumatických mechanismů.
11. Prvky pneumatických mechanismů.
12. Výpočet pneumatických motorů.
13. Řízení pneumatických obvodů.
    Laboratorní cvičení 1. Výpočty tlakových ztrát.
2. Výpočty objemových ztrát.
3. Tepelný výpočet hydraulického obvodu.
4. Laboratorní cvičení na experimentálním hydraulickém stendu.
5. Konstrukční výpočet zubového hydrogenerátoru.
6. Konstrukční výpočet axiálního pístového hydrogenerátoru.
7. Konstrukční výpočet radiálního pístového hydrogenerátoru.
8. Konstrukční výpočet přímočarého hydromotoru.
9. Laboratorní cvičení na tribologickém stendu.
10. Výpočet plynového akumulátoru.
11. Aplikace stavové rovnice ideálního a reálného plynu.
12. Použití stlačeného vzduchu v pneumatických motorech.
13. Laboratorní cvičení na pneumatických stendech.
Literatura - základní:
1. PIVOŇKA, Josef. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987.
2. KOPÁČEK, Jaroslav. Pneumatické mechanismy. Žilina: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1991. ISBN 80-710-0057-4.
3. PEŇÁZ, Václav a Dušan BENŽA. Tekutinové mechanismy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1990. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-0082-X.
4. STRÁŽOVEC, Igor a Pavol KUČÍK. Tekutinové mechanizmy. Žilina: EDIS, 2000. ISBN 80-710-0804-4.
5. IVANTYŠYN, Jaroslav a Monika IVANTYŠYNOVÁ. Hydrostatic pumps and motors: principles, design, performance, modelling, analysis, control and testing. New Delhi: Tech Books International, c2003. ISBN 81-88305-08-1.
Literatura - doporučená:
6. WATTON, John. Fundamentals of fluid power control. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 05-217-6250-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 2 2 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 1 Z