Měření tekutinových systémů (FSI-MIT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kursu je seznámit studenty s experimentálními a měřicími metodami
používanými v oboru hydraulické stroje a s vyhodnocováním charakteristik
hydraulických strojů.
Výstupy studia a kompetence:
Kromě teoretických znalostí získají studenti i praktické znalosti
z experimentální práce a z oblasti počítačového zpracování měření a
vyhodnocování harakteristik.
Prerekvizity:
Základy hydrostatiky, hydrodynamiky, termomechaniky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznámí posluchače s problematikou měření vodních strojů, s modelovou podobností, s principy měření základních veličin potřebných k vyhodnocování charakteristik, s kalibrací a se základy legislativy při měření. Dále se v tomto předmětu seznámí s postupy vyhodnocování charakteristik vodních strojů z měřených veličin. Tyto charakteristiky budou ve cvičení sami vyhodnocovat.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení zahrnuje projevené teoretické znalosti v testech a při
udělování zápočtů s přihlédnutím k praktickým schopnostem studenta v
laboratorních cvičeních a s přihlédnutím ke kvalitě zpracovaných
elaborátů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře, písemné úlohy na cvičeních
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Modelová podobnost, inmes
2. Určování měrné energie
3. Měření rychlosti, průtoku, otáček a kroutícího momentu
4. Analýza měřených signálů
5. Vyhodnocování charakteristiky odstředivých čerpadel
6. Vyhodnocování charakteristiky Francisovy turbíny
7. Vyhodnocování charakteristiky Kaplanovy turbíny
8. Vyhodnocování charakteristiky Peltonovy turbíny
9. Měření kavitačních chrakteristik
10.Exkurze
11.Exkurze
    Laboratorní cvičení 1. Modelová podobnost, inmes 2. Určování měrné energie 3. Měření rychlosti, průtoku, otáček a kroutícího momentu 4. Analýza měřených signálů 5. Vyhodnocování charakteristiky odstředivých čerpadel 6. Vyhodnocování charakteristiky Francisovy turbíny 7. Vyhodnocování charakteristiky Kaplanovy turbíny 8. Vyhodnocování charakteristiky Peltonovy turbíny 9. Měření kavitačních chrakteristik10.Exkurze11.Exkurze
Literatura - základní:
1. BEDNÁŘ,J.: Měření tekutinových systémů. Skriptum, VUT v Brně, 1981
2. CHUDÝ, V.; Palenčár, R.; Kureková, E.; Halaj, M.; Meranie technických veličín : 1.vydání Bratislava : Vydavatelstvo STU, 1999. 688s. ISBN 80-227-1275-2.
3. Normy IEC vztahující se k problematice měření hydraulických strojů.
Literatura - doporučená:
1. BEDNÁŘ,J.: Měření tekutinových systémů. Skriptum, VUT v Brně, 1981
2. CHUDÝ, V.; Palenčár, R.; Kureková, E.; Halaj, M.; Meranie technických veličín : 1.vydání Bratislava : Vydavatelstvo STU, 1999. 688s. ISBN 80-227-1275-2.
3. Normy IEC vztahující se k problematice měření hydraulických strojů.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- kl 4 Povinný 2 2 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinný 1 1 Z