Letecké právo a předpisy (FSI-OLP-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je objasnit základní postavení práva v civilním letectví, seznámit studenty s podstatou a obsahem mezinárodních úmluv a mezinárodních organizací, jejichž je ČR členem, s podstatou legislativní úpravy civilního letectví v ČR a základních stavebních a provozních předpisů, objasnit principy výkonu státní správy na úseku civilní letectví.
Výstupy studia a kompetence:
Orientace v základních vnitrostátních a mezinárodních právních normách působících v oboru civilního letectví.
Prerekvizity:
Nejsou žádné zvláštní požadavky.
Obsah předmětu (anotace):
Vznik a rozvoj leteckého práva. Základní principy leteckého práva, právní formy. Právní režim vzdušného prostoru. Mezinárodní úmluvy a organizace civilního letectví. Komerční využívání vzdušného prostoru. Právní status letadla, posádky letadla, leteckého podniku a letiště. Odpovědnost za škody. Letecké provozní a stavební předpisy. Státní správa v civilním letectví. Základy kosmického práva.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do práva, právo v civil.letectví, pojmy,normy, členění, platnost.
2. Právní režim vzdušného prostoru, historický vývoj.
3. Mezinár.organiz.v civil.let.ECAC, EUROCONTROL, JAA, IATA, SITA, IFALPA.
4. Mezinár.úml.v civil.let.-ICAO, Varšavská ve znění Hág.protok., Ženevská.
5. Mezinárodní úmluvy - Montrealská, Římská, a UNIDROIT.
6. Boj s protipráv.činy v letectví-Haagská, Tokijská a Montreálská úmluva.
7. Základní předpisy v civilním letectví I: L1,L6,L7,L9.
8. Základní předpisy v civilním letectví II: L12,L13,L16.L17.
9. Zákon o civilním letectví, prováděcí vyhláška.
10. Evidence letadel, Způsobilost letadel a výrobků let. Techniky.
11. Způsobilost létajícího personálu, Letiště, Užívání vzdušného prostoru,
12. Podnikání v civil.letectví. Státní správa v civilním letectví.
13. EU – právní úprava podnikání v civilní letecké dopravě.
Literatura - základní:
1. Čapek,J.,Klíma, R., Zbíralová, J.: Civilní letectví ve světle práva,Praha 2005
2. ICAO: Convention on International Civil Aviation Doc 7300/7
3. LIS, předpisy L
Literatura - doporučená:
1. Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb.
2. Prováděcí vyhláška č.108/1997 Sb.
3. ICAO: Convention on International Civil Aviation Doc 7300/7
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 2 Povinný 1 1 L
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- 2 Povinný 2 2 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 L