Provoz a ekonomika letadlové techniky I (FSI-OP1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Provoz a ekonomika letadlové techniky I je seznámit studenty se základními vztahy a úkoly technologickými procesy jednotlivých přepravních oborů v národním hospodářství, významem letecké přepravy, Mezinárodní organizací civilního letectví (ICAO), Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA) a dalších vládních a nevládních a mezinárodních organizací, organizací a řízením civilního letectví ČR, technickou přípravou nového provozu, podmínkami v přepravní části, mezivládnímu a mezipodnikovému zabezpečení letecké přepravy v technické, obchodní i ekonomické části a využitím letadlové techniky při speciálních činnostech.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům orientaci v problematice technologie provozu a využití letadlové techniky v jednotlivých oblastech civilního letectví.
Prerekvizity:
žádné
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Provoz a ekonomika letadlové techniky I má studenty seznámit s postavením a úkoly využití letadlové techniky v národním hospodářství, charakteristikami jednotlivých přepravních oborů, úkoly plněnými s využitím letadlové techniky ve struktuře národního hospodářství, organizací a řízením civilního letectví, národními a nadnárodními organizacemi, technickým provozem letadel, leteckou přepravou, smlouvami a tarify používanými v civilním letectví a speciálními leteckými pracemi.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a demonstrování těchto principů na praktických příkladech. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách formou testů a prezentací zpracovávaných studenty.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: 90% účast na cvičení, zpracování zadaných protokolů.
Zkouška: písemná a ústní teoretické a praktické zvládnutí probírané problematiky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min.90%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 4 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Všeobecná charakteristika dopravy.
2. Postavení a úlohy dopravy v národním hospodářství.
3. Dopravní soustava.
4. Postavení a úlohy jednotlivých dopravních oborů.
5. Letecký přepravní proces v České republice.
6. Mezinárodní organizace civilního letectví.
7. Organizace a řízení civilního letectví v ČR.
8. Technická obsluha letadel.
9. Technická příprava nového provozu.
10. Letecká přeprava - technologie přepravy osob.
11. Letecká přeprava - technologie přepravy nákladu.
12. Letecká přeprava - technologie přepravy pošty.
13. Smlouvy a tarify.
    Cvičení 1. Význam dopravy v rozvoji národního hospodářství; Letecká meteorologie.
2. Zvláštnosti dopravy a dopravního procesu; Meteorologické prvky.
3. Společenské úkoly dopravy; Meteorologické jevy.
4. Dopravní soustava; Rozložení meteorologických prvků s výškou.
5. Charakteristiky jednotlivých dopravních oborů; Časový průběh vybraných meteorologických prvků .
6. Vztah letecké dopravy k ostatním oborům a úsekům národ.hospodářství; Přízemní a výškové povětrnostní mapy .
7. Letecká dopravní technika a ekonomika; Popis a analýza přízemního tlakového pole .
8. Rozvoj letectví a letecké dopravy; Letecké meteorologické zprávy .
9. Mezinárodní organizace civilního letectví; Mezinárodní kódy v letecké meteorologii.
10. Organizace civilního letectví v ČR; Meteorologická stanice.
11. Technická obsluha letadel; Meteorologická radiolokační stanice.
12. Ekonomické otázky letecké přepravy; Oblačnost. Vznik oblaků a jejich klasifikace. Určování výšky základny oblačnosti. Podmínky letu v různých oblacích. Námrazové jevy. Atmosférická elektřina.
13. Mezistátní a mezipodnikové zabezpečení letecké dopravy; Letecká meteorologická služba, briefing a dokumentace.
Literatura - základní:
1. Sedláček, B.,Letecká doprava, Žilina 2000
2. Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics
3. Průša, J., Svět letecké dopravy, Praha 2016
Literatura - doporučená:
1. Trebichavský,F.,Chvátal,F.: Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy
2. Sedláček,B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy I
3. Strejček,J.a kol.: Léta létání
4. Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics
5. Průša, J., Svět letecké dopravy, Praha 2016
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L