Provoz a ekonomika letadlové techniky II (FSI-OP2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit s ekonomikou provozu letadlové techniky jako dopravního prostředku, produktivitou práce v provozu letadlové techniky a speciálních leteckých pracích, s vlivem hluku, emisí a exhalátů na životní prostředí a technologické procesy v letecké dopravě. V prognózách se studenti seznámí s celosvětovými trendy v rozvoji letecké přepravy osob a nákladu a jejich vlivem na regionální rozvoj a požadavky na technické a technologické zabezpečení provozu.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se seznámí s možnostmi využívání letadlové techniky, jejím výběrem při obnově a rozšiřování letadlového parku leteckého provozovatele, složení letadlového parku a jeho nasazování na tratě různých vzdáleností. Současně se naučí organizovat provoz letadlové techniky tak, aby co nejméně ovlivňovala životní prostředí.
Prerekvizity:
PELD I.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět PELD II má seznámit studenty s vlivem leteckého provozu na hospodárnost letecké techniky, metodami na porovnávání přímých provozních nákladů, rentabilitou a ziskem, vlivem letecké dopravy na životní prostředí, leteckou dopravou na krátké vzdálenosti, hromadnou a velkokapacitní leteckou dopravou, nadzvukovou leteckou dopravou, prognózami a perspektivami rozvoje letecké dopravy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: účast na cvičeních, vypracování písemných prací v předepsaném rozsahu, vypracování kontrolních prací. Zkouška: úspěšnost při kontrolních pracích, písemná zkouška - příklady, problémové otázky, ústní zkouška - doplňující otázky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Letecké práce v národním hospodářství.
2. Využití vrtulníků při speciální letecké činnosti
3. Ekonomika letadla jako dopravního prostředku.
4. Náklady a tržby.
5. Základní technicko-ekonomické ukazatele.
6. Ekonomická efektivnost investic.
7. Metody na porovnávání přímých provozních nákladů.
8. Rentabilita, zisk, bod soběstačnosti.
9. Vliv leteckého provozu na životní prostředí.
10. Technologie letecké přepravy na krátké vzdálenosti.
11. Technologie hromadné letecké přepravy .
12. Technologie nadzvukové letecké přepravy .
13. Využití letadel lehčích vzduchu.
    Cvičení 1. Letecké práce v zemědělství a lesnictví.
2. Speciální letecké činnosti.
3. Volba vhodného typu letadla.
4. Výkony a vlastnosti letadel.
5. Způsoby použití letadla v provozu.
6. Extenzivní a intenzivní využívání letadlového parku.
7. Provozní náklady letecké dopravy.
8. Kalkulace nákladů na přepravu.
9. Obchodní zatížení letadel.
10. Rychlost v letecké dopravě.
11. Absolutní a relativní efektivnost.
12. Hluk a exhalace v leteckém provozu.
13. Vliv letu na lidský organismus.
Literatura - základní:
1. Sedláček, B.,Letecká doprava, Žilina 2000
2. Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics
3. Průša, J., Svět letecké dopravy, Praha 2016
Literatura - doporučená:
1. Trebichavský,F.,Chvátal,F.: Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy
2. Sedláček,B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy II
3. Strejček,J.a kol.: Léta létání
4. Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics
5. Průša, J., Svět letecké dopravy, Praha 2016
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z