Řízení provozní způsobilosti letadel (FSI-ORZ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je získání znalostí v problematice způsobilosti letadel k provozu, znalost legislativy a systému řízení způsobilosti a získání přehledu o postupech údržby letadel, oprávnění jednotlivých organizací a leteckého personálu.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům orientaci v problematice certifikace letadel a jejich součástí, uvolnění letadel do provozu, požadavky kladené na organizace DOA, POA a údržby a jejich personál. Dále pak přehled o uplatňovaných systémech údržby a jejím řízení.
Prerekvizity:
Základní znalosti z problematiky strojírenství, letadlové techniky (terminologie) a základní orientace v legislativě ČR.
Obsah předmětu (anotace):
Náplní předmětu je výuka problematiky schvalování letadlové techniky, uvolňování letadel do provozu, údržby z pohledu organizace odpovědné za systém údržby, ale i za provádění vlastní údržby.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a postupů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna exkurzí na pracovišti údržby.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: 90% účast na cvičení.
Zkouška: písemná - test.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
90% účast na cvičení, odevzdání referátu ze zadané problematiky.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Evropská a národní letecká legislativa
2. Certifikační standardy a procedurální postupy (Part 21)
3. Požadavky na organizace DOA, POA, a údržbu
4. Proces typové certifikace
5. Part M
6. Part 147, Part 66, Požadavky na personál údržby
7. CAMO organizace
8. Údržbová organizace
9. Systémy údržby letadla a jeho řízení
10. Technická a údržbová dokumentace letadla
11. Technická a údržbová dokumentace letadla
12. Problematika dovozu výrobků letadlové techniky ze států EU a mimo EU.
13. Specifické požadavky údržby a vybavení pro obchodní provoz, MEL, CDL
    Cvičení 1. Kategorie letadel a jejich způsobilost pro obchodní činnost
2. Prokazování typové způsobilosti letadel vrtulí, motorů a ostatních výrobků letadlové techniky
3. Letová způsobilost individuálně postavených letadel
4. Příkazy zachování letové způsobilosti letadel
5. Vážení letadel
6. Změny zástavby letadel
7. Údržba komunikačních a navigačních systémů
8. Standardní formuláře EASA
9. Program údržby
10. Program údržby
11. Proces zápisu letadla do leteckého rejstříku
12. MEL – minimální vybavení letadla
13. Exkurse na pracovišti údržby
Literatura - základní:
1. Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 a jeho přílohy
2. DE FLORIO, Filippo. Airworthiness: an introduction to aircraft certification. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006, x, 247 s. : il. ISBN 0-7506-6948-9
3. Technická a údržbová dokumentace vybraných letadel poskytnutá vyučujícím
Literatura - doporučená:
4. Friend, C.,H.:Aircraft MaitenanceManagement, Longman group UK Limited, 1992
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z