Technologie výroby letadel (FSI-OT1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Technologie výroby letadel I je seznámit studenty se zvláštnosmi letecké výroby a technologickými metodami a postupy, jejichž znalost je nezbytná pro specialisty ve stavbě letadlové techniky.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají znalosti, potřebné pro variantní posouzení vhodných technologických metod, technologičnosti konstrukce a pro zpracování rámcových technologických postupů tepelného zpracování, plošného a objemového tváření, spojování, výroby kompozitových a sendvičových dílů.
Prerekvizity:
Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - tepelné zpracování, tváření.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Technologie výroby letadel I seznamuje studenty se základními technologickými metodami a postupy, uplatňovanými v letecké výrobě. Jsou rozebrány možnosti a postupy tepelného zpracování lehkých slitin a ocelí. Výroba dílců letadel plošným a objemovým tvářením pevným a nepevným nástrojem. Technologie výroby kompozitních a sendvičových konstrukcí. Nýtování leteckých konstrukcí.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 90% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  2 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  11 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Nýtování v letecké výrobě
2. Svařování a lepení
3. Obrábění
4. Tvařitelnost leteckých materiálů, příprava polotovarů pro tváření
5. Metody tváření v letecké výrobě
6. Odlévání v letecké výrobě
7. Nano a smart technologie
8. Povrchové úpravy částí letadel
9. Výroba kompozitních konstrukcí
10.Výroba sendvičových dílů
11.Montáž draků letadel
12.Montáž motorů letadel
13.Opravy letecké techniky

    Laboratorní cvičení    Cvičení

1. Návrh nýtového spoje
2. Volba nejvýhodnější metody svařování
3. Analýza přesné výroby závitů
4. Metody hodnocení tvářitelnosti leteckých kovových materiálů
5. Návrh výroby dílce s dvojí křivostí
6. Návrh formy pro odlevání konkrétního výrobku
7. Aplikace nanotechnologií
8. Návrh povrchové úpravy jako ochrany proti korozi
9. Analýza výroby velkoplošných kompozitových částí
10.Návrh metody spojování částí sendvičového panelu
11.Postup montáže křidélka


12. Analýza zajištění přesnosti při montáži turbovrtulového motoru


13. Návrh organizační struktury opravárenského procesu

Literatura - základní:
1. F.C.Campbell: Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-1-85-617495-4.
3. Metals Handbook, Volume 2: Heat treating, cleaning and finishing, ASM International
7. Strong, A.B.: Fundamentals of composites manufacturing, SME Michigan, ISBN 89-60496
8. ASM Handbook Vol.04 Heat Treating
Literatura - doporučená:
1. Žák,J.-Samek,R.-Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno,1990
2. Flaška,M.-Růžička,A.-Štekner,B.: Speciální letecké technologie, , 0
3. Smith, Z.: Advanced Composite Techniques, Aeronautical Press, NAPA, California 2005, ISBN 0-9642828-4-4
4. Metals Handbook Vol.2, Heat treating cleaning and finishing.
5. Metals Handbook Volume 14,Forming and forging, ASM International
6. Metals Handbook Volume 21, Composite Materials, ASM International
7. Mazumdar,S.K.: Composite manufacturing, CRC Press, 2002, ISBN 0-8493-0585-3.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L