Obnovitelné zdroje energie (FSI-UOZ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Podat komplexní přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR a ve světě, včetně transformací na jiné druhy energie spolu se základními postupy pro navrhování příslušných systémů obnovitelné energie podle norem.

Výstupy studia a kompetence:

Student získá přehled o obnovitelných zdrojích energie v technické praxi a o jejich ekologických, ekonomických a energetických aspektech. Jednotlivé obnovitelné zdroje energie se naučí navrhovat podle příslušných norem.

Prerekvizity:
znalost hydromechaniky a termomechaniky
Obsah předmětu (anotace):

Analýza transformací energií ve strojích tvoří základ první části přednášek. Je základem pro aplikaci v následujících přednáškách o obnovitelných zdrojích. Další část předmětu je věnována nejdůležitějším obnovitelným a druhotným zdrojům energie. Cvičení jsou zaměřena na návrh konkrétních typů systémů obnovitelných zdrojů energie pro vybranou budovu podle příslušných norem.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna cvičením. Účast na cvičení je poviná.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zkouška probíhá formou písemného testu. Student pro úspěšné absolvování zkoušky musí dosáhnout minimálně 50% z maximálně dosažitelných kladných bodů.

Zápočet bude udělen na základě průběžného vypracování semestrální práce a jejího konečného odevzdání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
cvičení-prezenční listina, nahrazování individuálně
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

 1. Solární energie I 

 2. Solární energie II - fotovoltaika

 3. Energie větru

 4. Energie větru II - větrné motory

 5. Tepelná čerpadla

 6. Tepelná čerpadla II - nízkoteplotní zdroje

 7. Vodní energie

 8. Biomasa

 9. Absorpční tepelné oběhy

 10. Akumulace energie I

 11. Akumulace energie II

 12. Vodíkové technologie

 13. Shrnutí

    Laboratorní cvičení

 1. Úvodní cvičení, energetická bilance domu dle ČSN 73 0331-1

 2. Energetická bilance domu, konzultace

 3. Návrh fotovoltaického systému dle ČSN EN 15316-4-3

 4. Návrh fotovoltaického systému, konzultace

 5. Návrh fototermického systému dle TNI 73 0302

 6. Návrh fototermického systému, konzultace

 7. Návrh systému s větrnou elektrárnou dle ČSN EN 15316-4-10

 8. Návrh systému s větrnou elektrárnou, konzultace

 9. Návrh systému s tepelným čerpadlem dle TNI 73 0351

 10. Návrh systému s tepelným čerpadlem, konzultace

 11. Optimalizace navrhovaného systému

 12. Optimalizace navrhovaného systému, zápočet

 13. Náhradní cvičení

Literatura - základní:
1. Cenek M.,Brož A.,Filakovský K.,Kazelle J.,Kloz M.,Orel V.,Pastorek Z.,Siegl M.,Šamánek L.,Šoch J.,Truxa J.,Vojtěchovský K.: Obnovitelné zdroje energie,FCC Public,2002
2. Gilgert,Large:Konec Evropské éry,MF-2003
3. G.Kiely:Environmental Engineering. McGraw-Hill,1996
4.

BENDA, Vítězslav, Helena DOLEŽALOVÁ, Peter DUŠIČKA, et al. Obnovitelné zdroje energie. Praha: Profi Press, 2012, 208 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy. ISBN 978-80-86726-48-9.

Literatura - doporučená:
1. Feist W.,Klien J.: Nízkoenergetický dům,MF-1999
2. Kolektiv:Obnovitelé zdroje energie:ČEZ a.s.
3. Melichar:Malé vodní turbiny,ČVUT,1998
4. KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 3 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 Z