Individual Engineering Project (FSI-URP-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je připravit studenty na samostatné řešení inženýrských problémů. Předmět podporuje získávání nových znalostí formou samostudia, návrh a kritickou analýzu možných řešení problému a rozpracování a prezentaci zvoleného řešení.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí samostatné práci při řešení inženýrských problémů. Osvojí si postupy řešení od samostatného shromažďování relevantních informaci a podkladů až po zpracování výsledného řešení a jeho prezentaci.
Prerekvizity:
Praktické znalosti z oblasti inženýrské mechaniky, návrhu strojů, termodynamiky a přenosu tepla, mechaniky tekutin a materiálového inženýrství. Znalost práce na počítači (úroveň musí odpovídat náročnosti ročníkového projektu).
Obsah předmětu (anotace):
Předmět dává studentům prostor pro práci na individuálních projektech z oblastí strojního inženýrství. Dovednosti a zkušenosti získané při zpracování ročníkového projektu studenti využijí jak při zpracování diplomové práce, tak při zaměstnání v oblasti strojního inženýrství. Z tohoto důvodu je při zpracování ročníkového projektu kladen důraz na samostudium a samostatnou práci. Studenti svůj postup řešení projektu pravidelně konzultují s přiděleným vedoucím.
Metody vyučování:
Samostatná práce studenta pod vedením přiděleného vedoucího projektu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro udělení zápočtu musí student zpracovat a prezentovat zadaný projekt.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Studenti jsou povinni prezentovat průběžné výsledky řešení projektu a konzultovat případné problémy s vyučujícím (vedoucím ročníkového projektu), který také provádí závěrečné hodnocení Ročníkového projektu. Obsah a rozsah průběžné kontroly výsledků a konzultací určí vedoucí ročníkového projektu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 15 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení Náplní předmětu je samostatná práce studenta na individuálním zadání projektu pod vedením přiděleného vedoucího. Rozsah prací určuje vedoucí. Práce může mimo jiné zahrnovat samostudium, návrh a analýzu různých řešení přiděleného problému, provádění technických výpočtů a prezentaci výsledků.
Literatura - základní:
1. BUDYNAS, Richard G., J Keith NISBETT and J. Joseph Edward SHIGLEY, Shigley's mechanical engineering design. New York, McGraw-Hill Education 2015. ISBN 9780073398204.
2. DOWLING, Norman E, Mechanical Behavior of Materials, 4th Edition, Pearson, 2013. ISBN 9780131395060.
3. ZIENKIEWICZ, O. C., Robert L. TAYLOR a D. D. FOX. The finite element method for solid and structural mechanics. 7th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 978-1-85617-634-7.
4. ÇENGEL, Yunus A. a Michael A. BOLES. Thermodynamics an engineering approach. 8. New York: McGraw-Hill, 2015, 1115 s. ISBN 978-0-07-339817-4.
5. INCROPERA, Frank, David DEWITT, Theodore BERGMAN a Adrienne LAVINE. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: John Wiley, c2013, xxiii, 1048 s. ISBN 978-0-470-64615-1.
Literatura - doporučená:
1. Appropriate literature will be recommended by the teacher (project supervisor) based on the focus of the course project. Vhodná literatura bude doporučená vyučujícím (vedoucím projektu) na základě zaměření ročníkového projektu.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ENG-A prezenční studium --- bez specializace -- kl 12 Povinný 2 1 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 12 Povinný 1 1 L