Audity systému kvality (FSI-XAK)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Hlavním cílem předmětu Audity systému kvality je naučit studenty rozumět principům a postupům pro plánování, organizování a provádění auditů systémů managementu kvality. Dalším cílem je seznámení s pravidly pro řízení programu auditů, plánování, provádění a vyhodnocování auditů systému managementu. Studenti rovněž získají přehled o současných požadavcích na kompetenci a metodách hodnocení auditora a týmu auditorů.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Audity systému kvality umožňuje studentům osvojit si poznatky o principech a postupech plánování, organizování a provádění auditů systémů managementu kvality. Studenti se naučí řídit programy auditů, plánování a provádění interních auditů systému managementu. Studenti rovněž získají potřebný přehled o současných požadavcích na kompetence auditora a týmy auditorů.
Prerekvizity:
Obecné strojírenské znalosti.
Obsah předmětu (anotace):

Student získá potřebný přehled o principech a postupech plánování, organizování a provádění auditů systémů managementu kvality. Student se naučí řídit programy auditů, plánování, provádění a hodnocení interních auditů systému managementu. Rovněž získá přehled o současných požadavcích na kompetence auditora a týmy auditorů. Výuka koncipována na tři segmenty: Všeobecné požadavky auditu (ČSN ISO 19011); Specifické požadavky předmětu auditu; Praktické příklady technologických procesů. 

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu (50%) a vypracované semestrální práce (50%). Míru zvládnutí dané problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu a vypracované semestrální práce.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška

 1. Obsah předmětu, úvod do problematiky auditování.

 2. Audity systémů managementu. Základní termíny a definice. Principy auditování.

 3. Druhy auditů. Interní audity, dodavatelské audity, audity třetí stranou.

 4. Proces interního auditu, proces externího auditu (procesní přístup, plánovaná auditů, kritéria auditu).

 5. Program auditu. Proces řízení programu auditů (specifické požadavky oblastí auditů).

 6. Provádění auditu. Charakteristické činnosti při auditech (příklady technologických a speciálních procesů).

 7. Proces shromažďování a ověřování informací.

 8. Metody analýzy výsledků, příprava závěrů z auditu (příklady technologických a speciálních procesů).).

 9. Příprava a distribuce zprávy z auditu (příklady technologických a speciálních procesů).

 10. Ukončení auditu (příklady technologických a speciálních procesů).

 11. Provádění následného auditu. Nápravná opatření a konečné hodnocení (příklady technologických a speciálních procesů).

 12. Kompetence auditorů. Kritéria hodnocení auditorů.

 13. Metody hodnocení auditorů. Provádění hodnocení auditorů. Proces udržování a zlepšování kompetencí auditorů.

Literatura - základní:
1. RUSSELL, J. P. The ASQ auditing handbook: principles, implementation, and use. 4th ed. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2013. ISBN 978-0873898478.
2. Kagermann, H. and all. Internal Audit Handbook. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008. ISBN 978-3-540-70886-5
3. Dvořáček, J. Interní audit a kontrola (2. přepracované a doplněné vydání). Praha: vydavatelství C. H. Beck, 2003. ISBN: 978-80-7179-805-3
4. Kafka, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: vydavatelství C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-7400-121-5
5. MITRA, Amitava. Fundamentals of Quality Control and Improvement, 4th Edition. 4. vydání. USA: WILEY, 2016. ISBN 978-1-118-70514-8.
6. RUSSELL, J. P. The quality audit handbook: principles, implementation, and use. 2nd ed. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2000. ISBN 978-0873894609.
7.

BHATTACHARYYA, Bijoy a Doloi BISWANATH. Modern Machining Technology : Advanced, Hybrid, Micro Machining and Super Finishing Technology. San Diego, United States: Elsevier Science Publishing Co, 2020. ISBN 9780128128947.

8.

GRZESIK, Wit. Advanced machining processes of metallic materials: theory, modelling and applications. Second edition. Boston: Elsevier, [2017]. ISBN 978-0-444-63711-6.

9.

KULKARNI, Suhas. Robust process development and scientific molding: theory and practice. 2. vydání. Cincinnati: Hanser Publications, [2017]. ISBN 978-1-56990-587-6.

Literatura - doporučená:
1. Russell, J. P. The Internal Auditing Pocket Guide: Preparing, Performing, Reporting, and Follow-up. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2007. ISBN 978-0-87389-710-5
2. Fiala, A. a jiní. Management procesů. Praha: Verlag Dashöfer, 2006-2011.
3.

CHILDS, Thomas. Metal machining: theory and applications. New York: Wiley, 2000. ISBN 034069159x.

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 Z
N-KSB-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 2 1 Z