Seminář k diplomové práci (M-KSB) (FSI-XD8)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.
Výstupy studia a kompetence:
1.Naučit se základní pravidla postupu řešení práce (i týmové) na inženýrských a vědecko-výzkumných úkolech, 2. Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení výzkumně –technického problému. 3. Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.
Prerekvizity:
Studenti musí mít k dispozici dílčí výsledky, které získali při zpracování své diplovové práce.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět pokračuje v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt.

Pro ověření a zdokonalení  verbální prezentace výsledků řešení obhájí student  před vyučujícími a spolužáky  navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou konzultací.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro zápočet je nezbytné: 1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce. 2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 20 stránek.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na výuce je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Cvičení 1. Úvod, specifikace požadavků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky
4. Cvičná prezentace
5. Zápočet
Literatura - základní:
1. HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2.
2. ČSN ISO 215:2001. Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha: ČNI, 2001.
3. ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1996.
4. ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: UNMZ, 2011.
Literatura - doporučená:
1. POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2.
2. POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-KSB-P prezenční studium --- bez specializace -- 3 Povinný 2 2 L