Praktická metrologie (FSI-XPT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s pojmy v oblasti metrologie a postupy při používání a volbě měřidel a měřicích metod.
Výstupy studia a kompetence:
Teoretické znalosti z oblasti metrologie získané na přednáškách. Praktické znalosti měření z cvičení, zpracování měřených veličin v souladu s geometrickými požadavky na výrobky (GPS).
Prerekvizity:
Základní znalosti strojírenské technologie, znalost matematiky a základů statistiky.
Obsah předmětu (anotace):

Jedná se o kurz v oblasti metrologie, předmět seznamuje studenty s metrologii v ČR, v EU a ve světě, dále s principy měření s důrazem na praktickou stránku kontroly rozměrů, geometrického tolerování a hodnocení textury povrchu. Speciální důraz je věnován problematice 3-D měření a programové podpoře metrologických procesů v systému ISO GPS.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita studenta při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1.Metrologie v ČR, metrologie v EU a ve světě
2.Statistické nástroje v metrologii, kalibrace měřidel
3.Metody měření délek
4.Metody měření úhlů a oblouků
5.Metody měření otvorů a kuželů
6.Metody měření závitů
7.Metody měření parametrů geometrické přesnosti
8.Měření parametrů ozubených kol
9.Metrologie textury povrchu
10.Metody měření parametrů textury povrchu
11.Hodnocení textury povrchu
12.Postupy hodnocení textury povrchu
13.Základy automatizace měření
    Laboratorní cvičení 1.Bezpečnost práce v laboratoři, zadání cvičení, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2.Softwary pro řízení procesu měření
3.Statistické vyhodnocení měření, kalibrace měřidel
4.Konfigurace manuálního souřadnicového měřícího stroje (SMS), příprava plánu měření/Konfigurace optického profilometru, příprava vzorků pro měření
5.Konfigurace optického profilometru, příprava vzorků pro měření/ Konfigurace manuálního souřadnicového měřícího stroje (SMS), příprava plánu měření
6.Kalibrace doteků, vyrovnání/ Příprava měření, vyrovnání analyzovaných povrchů
7.Příprava měření, vyrovnání analyzovaných povrchů/ Kalibrace doteků, vyrovnání
8.Měření geometrických elementů na manuálním SMS/ 3D (topografická) měření různých povrchů
9.3D (topografická) měření různých povrchů/ Měření geometrických elementů na manuálním SMS
10.Analýza rozměrů, tvaru a polohy elementů/ Výpočet a analýza 2D parametrů textury povrchu
11.Výpočet a analýza 2D parametrů textury povrchu/ Analýza rozměrů, tvaru a polohy elementů
12.Vytváření dílčích programů v CNC režimu/ Výpočet plošných parametrů textury povrchu
13.Výpočet plošných parametrů textury povrchu/ Vytváření dílčích programů v CNC režimu
Literatura - základní:
1. BUCHER, Jay L. The Metrology Handbook. 2nd ed. Milwauke, Wis: ASQ Quality Press, 2012. ISBN 978-087-3898-386.
2. DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, ITMS 22410320051.
3. Balasubramanian Muralikrishnan and Jayaraman Raja. Computational Surface and Roundness Metrology. Berlin: Springer, 2009. ISBN: 978-1-84800-296-8.
4. Gao, W. Metrology. Berlin: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-4939-2.
5. CURTIS, Mark A. and Francis T. FARAGO. Handbook of dimensional measurement. Fifth edition. South Norwalk: Industrial Press, 2014. ISBN 978-0-8311-3465-5.
6. MITRA, Amitava. Fundamentals of Quality Control and Improvement, 4th Edition. 4. vydání. USA: WILEY, 2016. ISBN 978-1-118-70514-8.
7. SIMMONS, Colin, Dennis MAGUIRE and Neil PHELPS. Manual of Engineering Drawing. 5. vydání. GB: Butterworth-Heinemann, 2020. ISBN 978-0-12-818482-0.
Literatura - doporučená:
1. SUGA, N. Metrology Handbook: The Science of Measurement. 1st. edition. Mitutoyo (UK) Ltd., 2007. 260 p. ISBN-13: 978-0955613302.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 Z
N-KSB-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 2 1 Z