Klimatizace a tepelná čerpadla (FSI-0KT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy v oblasti konstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, požadavky na jejich provoz a údržbu.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožní získat studentům znalosti a dovednosti spojené s provozem a údržbou chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Absolvování kurzu poskytne studentům dobrý základ pro složení certifikační zkoušky dle nařízení Komise (ES) 303/2008 pro osoby provádějící servis, údržbu, instalaci a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovanýchh skleníkových plynů.
Prerekvizity:
Fyzika, základy elektrotechniky, práce s PC
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá konstrukcí současných chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Probírá se zejména konstrukce jednotlivých komponent, jejich umístění v reálném chladicím zařízení (tepelném čerpadle) a vliv na jeho chování. Dále je řešena otázka legislativy provozu a údržby chladicích zařízení, včetně bezpečné manipulace s chladivy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je udělován za aktivní účast na cvičeních a laboratorních měřeních.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je dobrovolná.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Fyzikální základy oboru + Přehled chladicích systémů
2. Chladiva
3. Kompresory
4. Tepelné výměníky
5. Expanzní ventil a potrubní díly
6. Rozvody chladiva
7. Regulace výkonu chladicích zařízení
8. Tepelná čerpadla
9. Systémy chlazení vzduchu
10. Sorpční chladicí zařízení
11. Požadavky na provoz chladicích zařízení
12. Legislativa a ochrana ovzduší
13. Exkurze

    Laboratorní cvičení

1. Konstrukce chladicího zařízení
2. Kompresor
3. Tepelné výměníky
4. Stanovení výkonu tepelného čerpadla
5. Zacházení s chladivy
6. Provoz chladicích zařízení

Literatura - základní:
1. KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2012, 181 s.
2. KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika II. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2015, 167 s.
3. ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. 1. vyd. Přerov: Antonín Žeravík, 2003, 311 s. ISBN 80-239-0275-x.
Literatura - doporučená:
1. DINÇER, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. 3rd Edition. Chichester: Wiley, 2017, 752 s. ISBN 978-1-119-23075-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 4 Povinně volitelný 1 1 L
B-ZSI-P prezenční studium STI Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinně volitelný 1 3 L
B-VTE-P prezenční studium --- bez specializace -- 4 Volitelný 1 3 L