Průmyslový projekt (N-FLI) (FSI-0PPM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.
Výstupy studia a kompetence:
Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.
Prerekvizity:
Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.
Metody vyučování:
Samostatně zpracovávaný projekt ve firemním prostředí.
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Koordinátor projektů: Ing. Vladimír Habán, Ph.D., haban@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 2337
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).
Typ (způsob) výuky:
    Odborná praxe  1 × 120 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Odborná praxe Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.
Literatura - základní:
1. S ohledem na konkrétní zadání
Literatura - doporučená:
1. S ohledem na konkrétní zadání
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- kl 3 Volitelný 2 1 L