Bakalářský projekt (ÚVSSR) (FSI-6BR)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je samostatné vypracování bakalářské práce studentem.
Výstupy studia a kompetence:
Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.
Doporučuje se absolvovat také předmět 2IV "Informační výchova - informační gramotnost" z obecné nabídky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, odborné činnosti a vytváření software v souvislosti s přípravou bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Metody vyučování:
Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní činnost studenta na bakalářské práci a odevzdání práce, kterou ohodnotí vedoucí práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení bakalářské práce  13 × 10 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení bakalářské práce Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Literatura - základní:
1. Individuální, podle pokynů vedoucího bakalářské práce práce. (Individual, as directed by the thesis advisor.)
Literatura - doporučená:
1. Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce. (Literature is recommended to the student by supervisor).
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 5 Povinný 1 1 L
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- 5 Povinný 1 3 L