Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP (FSI-6KP-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy metody konečných prvků a s její pratickou aplikací při modelování různých problémů mechaniky kontinua. Výuka je konkrétně zaměřena na použití programového systému ANSYS, který je rozšířen na vysokých školách, vědeckých ústavech a v průmyslových podnicích u nás i v zahraničí.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si osvojí základní pojmy z oboru metody konečných prvků. Naučí se MKP požívat k řešení problémů mechaniky kontinua na složitých dvou i trojrozměrných oblastech jako nadstavbu k dosud poznaným řešením analytickým. Použitelnost získaných znalostí je ve všech oborech mechaniky kontinua pro všechny konstrukční i technologické směry inženýrského studia.

Prerekvizity:
Maticová symbolika, lineární algebra, funkce jedné a více proměnných, diferenciální a integrální počet, základy dynamiky, pružnosti a vedení tepla.
Obsah předmětu (anotace):

Studující se v průběhu předmětu seznámí s teoretickými základy metody konečných prvků, s podstatou numerického výpočtového modelování a s fundamentálními praktickými znalostmi, které jsou aplikovány na typických úlohách mechaniky těles. Úlohy jsou rozděleny dle úrovně geometrie na 1D, 2D a 3D. Dominantně je předmět zaměřen na lineární statické strukturní analýzy, ale bude taktéž probrán úvod do dynamických analýz a analýz týkajících se vedení tepla. Výše uvedené bude procvičováno ve výpočtovém prostředí ANSYS Workbench. Nutnými výstupními znalostmi z předmětu jsou:

 1. ovládnutí výpočtového prostředí,
 2. pochopení správné úrovně výpočtového modelu (zahrnutí podstatných veličin),
 3. analýza/posouzení/verifikace získaných výsledků,
 4. teoretický základ MKP.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:

Požadavky pro hodnocení:

- aktivní účast ve cvičeních

- samostatné zpracování a prezentace zadaného semestrálního projektu,

- písemný test základních znalostí.

Vyučující upřesní konkrétní podobu hodnocení v prvním týdnu semestru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

 • Úvod do metody konečných prvků

 • Teoretické základy metody konečných prvků

 • Prutové prvky: nosníky a příhradové konstrukce

 • Rovinné prvky: rovinná napjatost, rovinná deformace a osová symetrie

 • Tělesové a skořepinové prvky

 • Způsoby vytvoření konečnoprvkové sítě a zadávání okrajových podmínek

 • Řešení úloh dynamiky

 • Představení systému ABAQUS

 • Řešení úloh vedení tepla

 • Teorie modelování.

    Cvičení s počítačovou podporou

1. - 7. • Seznámení s programem ANSYS Workbench

 • Nosníky, prutové soustavy

 • Rovinné úlohy (rovinná napjatost, rovinná deformace, osová symetrie)

 • Prostorové úlohy (tělesové a skořepinové prvky)

 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy

 • Výpočet vlastních frekvencí a tvarů

 • Dynamické úlohy


8. - 12. • Samostatná práce na projektu.


13. • Prezentace projektů – hodnocení studentů.

Literatura - základní:
1. Zienkiewicz, O. C.: The Finite Element Method, 3rd ed.
2. Hinton, E. - Owen, D. R. J.: Finite Element Programming
3. Huebner, K. H. - Thornton, E. A. - Byrom, T. G.: The Finite Element Method for Engineers, 3d ed.
Literatura - doporučená:
1. Moaveni, S.: Finite Element Analysis: Theory and Applications with ANSYS Prentice Hall; 2nd edition, 2003
2. Petruška, J: Počítačové metody mechaniky II. FSI VUT, Brno, 2001
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinně volitelný 1 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 4 Volitelný 2 1 Z
B-STI-A prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinně volitelný 1 3 Z
B-STI-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 4 Volitelný 1 1 Z