Hydraulické stroje (FSI-FHY)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení s různými druhy hydraulických strojů a zařízení, které jsou
používány v průmyslových a energetických celcích, např. v čerpacích
stanicích, v čistírnách odpadních vod,v parních, jaderných a vodních
elektrárnách a také jako prvky ve stavebních strojích, obráběcích
strojích, v automatizaci, robotizaci.
Výstupy studia a kompetence:
Hlubší znalost principů a použitelnosti hydraulických strojů, zjednodušené návrhy hydraulických strojů.
Prerekvizity:
Základní znalosti z hydromechaniky, zvláště části týkající se odstředivých čerpadel a přetlakových turbin.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz seznamuje studenty se základními podmínkami a parametry hydraulických strojů a zařízení, které se uplatňují v širokém spektru průmyslových a hospodářských odvětví. Zahrnuje stroje pracovní (čerpadla, hydromotory), energetické (vodní turbíny)a tekutinové mechanismy (hydraulické i pneumatické prvky, hydraulické převody).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Řešení úloh v rámci cvičení. Písemná zkouška v rozsahu dané osnovy. Hodnocení dle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Příp. neúčast se nahrazuje zadáním zvláštního úkolu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Rozdělení čerpadel a základní pojmy.
2. Čerpadla objemová - hydrostatická (pístová, zubová, lamelová).
3. Čerpadla jiných principů - vodní ejektory a injektory, vodní trkač
4. Mamutová čerpadla, zdvižná - šneková čerpadla.
5. Čerpadla lopatková - hydrodynamická.
6. Charakteristiky čerpadel.
7. Uspořádání a regulace čerpadel.
8. Podobnostní čísla, pí-teorém.
9. Význam, funkce a rozdělení vodních elektráren.
10. Základní rovnice a parametry vodních turbín a akumulačních čerpadel.
11. Charakteristiky vodních turbín.
12. Základní principy vodních turbín.
13. Úvod do problematiky tekutinových mechanismů.

    Cvičení Návrh hydrostatických čerpadel (pístové, zubové, lamelové)
Návrh čerpadel jiných principů (mamutové čerpadlo, vodní trkač, šnekové čerpadlo).
Návrh hydrodynamických čerpadel.
Projekční návrh Francisovy turbiny.
Projekční návrh Peltonovy turbiny.
Projekční návrh akumulačního čerpadla.

Literatura - základní:
1. BLÁHA,J.,BRADA,K.: Hydraulické stroje, , 0
2. PIVOŇKA,J. a kol.: Tekutinové mechanismy, , 0
3. NECHLEBA,M.: Vodní turbíny , , 0
Literatura - doporučená:
1. ŠOB,F.: Hydraulické stroje, , 0
2. ŠOB,F.: Hydromechanika, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 3 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L