Stavba energetických zařízení (FSI-FST)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Petr Kracík, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s energetickou v ČR a s energetickými zařízeními (především elektrárnami a teplárnami) a jejich zapojením do elektrizační soustavy a soustavy CZT.

Výstupy studia a kompetence:

Po absolvování tohoto kurzu by měli být studenti schopni koncepčně navrhnout energetický celek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a mít základní přehled o energetice v ČR.

Prerekvizity:

Znalosti z předmětů Termomechanika, Základy energetiky a Tepelné stroje.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na základní energetické celky (elektrárna, teplárna, výtopna) v centralizované, nebo decentralizovaném zapojení (Smart Grids). V návaznosti na tyto celky by se měl student seznámit s elektrizační soustavou a soustavou CZT, umět provést základní koncepční návrh mimo jiné z výpočtů ztrát jednotlivých objektů a celkové spotřeby energie.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

V rámci cvičení bude využíván Open Source program OpenModelica. V Moodle kurzu budou průběžně zveřejňována výuková videa s teoretickým úvodem k dané časti a možnostmi implementace programu. V rámci cvičení budou průběžně stanoveny individuální úkoly navazující na výuková videa. Ve vymezeném rozvrhovaném čase bude k dispozici počítačová učebna, kde budou probíhat i individuální konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení:

Požadavky pro zápočet: aktivní účast na cvičeních, odevzdání vypracovaných úkolů dle zadání ve stanoveném termínu.

Požadavky pro zkoušku: písemná část formou otázek a příkladů, ústní formou diskuse k zadanému tématu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Účast na přednáškách je doporučená a výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Cvičení: splnění zadaných individuálních příkladů.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Zdroje elektřiny v ČR a jejich zastoupení pro pokrytí spotřeby.


2. – 3. Základní části oběhu parní elektrárny.


4. – 5 Teplárenské systémy a rozdělení zdrojů tepla pro SCZT


6. Tepelné ztráty objektů.


7. – 8. Potřeby tepla a roční diagram trvání potřeb tepla.


9. Dimenzování teplárenských zdrojů.


10. – 11. Základní teplárenské provozy.


12. Soustavy CZT, akumulace tepla.


13. Plánování výstavby, dispoziční řešení, strojovna, kotelna, pomocná zařízení.

    Cvičení s počítačovou podporou

1. Úvod– seznámení s programovým prostředím OpenModelica, instalace


2. OpenModelica – deklarativní programování, základy syntaxe, první model


3. Hydraulika – pohybové rovnice proudění kapaliny v elementu potrubí, zákony zachování


4. Hydraulika – tlakové ztráty, Darcy-Weisbachův třecí faktor, implementace


5. Hydraulika – sestavení rozvětveného systému, charakteristika čerpadla, kompenzace objemu


6. Tepelné pochody – matematický model přestupu tepla mezi médiem a přilehlou stěnou


7. Tepelné pochody – matematický model vedení tepla stěnou


8. Tepelné pochody – axiální advekce tepelné fronty podél elementu potrubí


9. Tepelné pochody – komplexní model elementu potrubí, spotřebitel tepla, zdroj tepla


10. Teplárenský systém – sestavení modelu malého systému zasobování teplem


11. – 12. Teplárenský systém – hodnocení efektivnosti provozu systému


13. Udělování zápočtů

Literatura - základní:
1. POLESNÝ, B. Teplárenství a potrubní sítě. Vyd. 2. Brno: Ediční středisko VUT, 1989. ISBN 80-214-0057-9.
2. KRBEK, J. a B. POLESNÝ. Kogenerační jednotky – zřizování a provoz. Praha: GAS, 2007. GAS. ISBN 978-80-7328-151-9.
3. KADRNOŽKA, J. a L. OCHRANA. Teplárenství. 1. Brno: CERM, 2001, 178 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-7204-222-X.
Literatura - doporučená:
1. KRBEK, J., B. POLESNÝ a J. FIEDLER. Strojní zařízení tepelných centrál: návrh a výpočet. Brno: PC-DIR, 1999, 217 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-1334-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 3 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L